Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

DUK - Reglamentai

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas

1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje.

Nuo 2010 m. gegužės 1 d. šis reglamentas ES piliečiams pakeistas Reglamentu (EB) 883/2004. Jis toliau taikomas Norvegijai, Islandijai, Lichtenšteinui ir Šveicarijai, kol bus pakeisti galiojantys EEE ir Šveicarijos susitarimai, taip pat ne ES valstybių narių piliečiams, teisėtai gyvenantiems ES teritorijoje, kol Europos Vadovų Taryba priims susitarimą dėl naujų reglamentų taikymo šioms šalims ir piliečiams.

1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką. Nuo 2010 m. gegužės 1 d. šis reglamentas ES piliečiams pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 987/2009. Jis toliau taikomas Norvegijai, Islandijai, Lichtenšteinui ir Šveicarijai, kol bus pakeisti galiojantys EEE ir Šveicarijos susitarimai, taip pat ne ES valstybių narių piliečiams, teisėtai gyvenantiems ES teritorijoje, kol Europos Vadovų Taryba priims susitarimą dėl naujų reglamentų taikymo šioms šalims ir piliečiams.

Modernizuotos koordinavimo taisyklės

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 įsigaliojo 2010 m. gegužės 1 d. ir šiuo metu taikomas tik ES. Kartu su Įgyvendinimo reglamentu 987/2009 šie teisės aktai sudaro vadinamojo modernizuoto socialinės apsaugos sistemos koordinavimo rinkinį.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo konsoliduotoji versija su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 988/2009, Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1244/2010, Reglamentu (ES) Nr. 465/2012 ir Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 1224/2012.

ES nepriklausančių šalių piliečiai

2003 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 859/2003, išplečiantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės.

Aiškinimas

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinę komisiją sudaro po vieną kiekvienos ES valstybės narės vyriausybės atstovą ir Komisijos atstovas. Administracinė komisija yra atsakinga už administracinių reikalų tvarkymą, klausimus, susijusius su socialinės apsaugos koordinavimo reglamentų nuostatų aiškinimu, taip pat už ES valstybių narių bendradarbiavimo skatinimą ir plėtojimą.

Administracinės komisijos sudėtis, veikla ir užduotys nustatytos Reglamento (EB) 883/2004 71 ir 72 straipsniuose.

Teisingumo Teismas gali tik aiškinti socialinės apsaugos koordinavimo nuostatas, atsižvelgdamas į kiekvieną konkretų atvejį. Toks aiškinimas visoms susijusioms šalims (nacionaliniams teismams, socialinės apsaugos institucijoms, pavieniams asmenims) yra privalomas.

Daugiau informacijos apie teismo praktiką

Daugiau informacijos apie Europos Teisingumo Teismą ir apie tai, kuo jis jums gali būti naudingas

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį