Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

DUK - Pensijos

Ar jau lankėtės mūsų puslapyje, skirtame informacijai apie pensijas?

Pensijos, kurioms taikomos ES taisyklės

ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės taikomos senatvės, invalidumo ir maitintojo netekimo pensijoms. Iš esmės jos taikomos valstybinėms pensijų schemoms ir netaikomos profesinėms ar privačioms schemoms.

Siekiant įveikti laisvo judėjimo kliūtis, susijusias su šiomis papildomomis pensijomis, Europos Vadovų Taryba priėmė Direktyvą 98/49/EB dėl pagal darbo sutartį dirbančių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų, judančių Bendrijoje, teisių į papildomą pensiją išsaugojimo. Šios direktyvos taikymo sritis labai ribota ir susijusi su asmenų, kurie pasitraukia iš papildomų pensijų sistemos, teisių išsaugojimu, pensijų mokėjimu įvairiose ES valstybėse narėse ir galimybe į užsienį išsiųstiems dirbti darbuotojams likti savo šalies schemoje tomis pačiomis sąlygomis, kurios nustatytos pagal valstybinių schemų koordinavimo ES taisykles.

Apskritai, taisyklės, taikomos našliams arba našlaičiams mokamoms maitintojo netekimo pensijoms, yra tokios pat kaip ir taikomos invalidumo ir senatvės pensijoms. Tai yra, maitintojo netekimo pensijos turi būti mokamos be jokių atskaitymų, pakeitimų ar sustabdymo, neatsižvelgiant į tai, kurioje ES, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ar Šveicarijos vietoje našlys ar našlė gyvena.

Reglamentuojamosioms ankstyvo išėjimo į pensiją schemoms ES koordinavimo taisyklės taip pat taikomos. Tai garantuoja, kad šios išmokos migrantams bus mokamos tokiomis pat sąlygomis kaip ir saviems piliečiams, o į pensiją išėjus užsienyje jos taip pat gali būti perkeliamos.

Tačiau draudimo laikotarpių sumavimo principas netaikomas: tai reiškia, kad mokant tokias išmokas nereikia atsižvelgti į draudimo, užimtumo ar gyvenimo kitose šalyse laikotarpius.

Jūsų pensijos apskaičiavimas

Jei laikotarpis, per kurį buvote apdraustas ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, yra nepakankamai ilgas, kad įgytumėte teisę į pensiją toje šalyje, bus atsižvelgta į draudimo arba gyvenimo kitose šalyse laikotarpius.

Jei buvote apdraustas trumpiau negu metus, gali būti taikoma speciali taisyklė, nes kai kuriose šalyse nenumatyta pensija už trumpesnius laikotarpius: draudimo ar gyvenimo šalyje A, kurioje dirbote trumpą laiką, laikotarpių neprarasite, į juos bus atsižvelgta skaičiuojuant jūsų pensiją šalyse B, C, D ir kt., kuriose dirbote ilgiau. >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Vienoje šalyje teisę į senatvės pensiją galėtumėte turėti šešiasdešimties metų, tačiau kitoje turėtumėte laukti iki 67 metų.

Tokiomis aplinkybėmis svarbu, kad iš visų šalių, kuriose dirbote, iš anksto gautumėte informacijos apie tai, kokia bus jūsų padėtis, jei bus atidėtas jūsų pensijos mokėjimas.

Tai gali turėti poveikio sumoms, kurios jums bus mokamos, jei vieną pensiją pradėsite gauti anksčiau negu kitą. Daugiau patarimų jums duos kontaktinė įstaiga, kuri paprastai yra šalies, kurioje gyvenate, kompetentinga institucija, ir kitų šalių įstaigos. >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jūsų prašymai

Dėl pensijos turėtumėte kreiptis toje šalyje, kurioje gyvenate, išskyrus tuos atvejus, jei joje niekada nedirbote. Už jūsų prašymo pensijai gauti tvarkymą bus atsakinga kontaktinė įstaiga, paprastai tai yra šalies, kurioje gyvenate, įstaiga.

Kontaktinė įstaiga palengvina informacijos mainus tarp šalių, susijusių su prašymu pensijai gauti.

Kai kontaktinei įstaigai pranešami visi sprendimai, kuriuos priima skirtingos šalys, kontaktinė įstaiga nusiunčia jums šių sprendimų santrauką ( dokumentas P1).

Santraukoje, perkeliamajame dokumente P1, jums bus pateikta bendroji informacija apie sprendimus, kuriuos kiekviena šalis bus priėmusi dėl jūsų prašymo pensijai gauti. Santraukoje jums bus paaiškinta, kaip institucijos vertino skirtingus draudimo laikotarpius ir galėsite matyti, pavyzdžiui, ar yra tam tikrų draudimo laikotarpių protarpių arba ar tie laikotarpiai nedubliuojami.

ES taisyklės suteikia jums teisę prašyti persvarstyti nacionalinį sprendimą dėl jūsų pensijos, jei pasirodo, kad dviejų ar daugiau institucijų priimtas sprendimas galėjo turėti neigiamą poveikį jūsų teisėms.

Terminas, iki kada galite prašyti persvarstyti, pradedama skaičiuoti nuo tos dienos, kurią gaunate santrauką (dokumentą P1). Faktinis laikas priklausys nuo kiekvienos šalies nacionalinės teisės.

Persikėlimas į kitą šalį

Kai kuriais ES ir trečiųjų šalių susitarimais nustatytas ribotas koordinavimas socialinės apsaugos srityje. Kitais atvejais ES valstybės narės ir ne ES valstybės narės yra sudariusios dvišalius susitarimus. Norėdami sužinoti savo teises, kreipkitės į savo šalies kompetentingą instituciją. >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jūsų pensijos suma bus apskaičiuota pagal šalies, kurioje dirbote, teisės aktus lygiai taip pat, kaip ir tos šalies piliečiams.

Visai nesvarbu, ar ten gyvenate, ar ne sulaukęs pensinio amžiaus, jums vis tiek bus mokama pensija.

Prašymą pensijai gauti turėtumėte pateikti šalyje, kurioje paskutinį kartą dirbote, jei faktiškai niekada nedirbote toje šalyje, kurioje gyvenate. >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jūsų sveikatos priežiūra

Kaip pensininkas, jūs ir jūsų šeimos nariai turi teisę į gydymą toje šalyje, kurioje gyvenate, pagal tos šalies teisės aktus.

Gydymo išlaidas visada padengia pensiją mokanti šalis. >> Daugiau informacijos apie ligos išmokas

 

 

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį