Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Usein kysyttyä - Asetukset

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä

EU:n kansalaisten osalta tämän asetuksen on korvannut 1.5.2010 alkaen asetus (EY) N:o 883/2004. Asetusta (ETY) N:o 1408/71 kuitenkin sovelletaan yhä Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissa ja Sveitsissä, kunnes ETAn ja Sveitsin kanssa tehtyjä nykyisiä sopimuksia muutetaan. Samoin sitä sovelletaan EU:n alueella laillisesti asuviin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin siihen saakka, kunnes EU:n ministerineuvosto pääsee sopimukseen uusien asetusten soveltamisalan laajentamisesta.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä

EU:n kansalaisten osalta tämän asetuksen on korvannut 1.5.2010 alkaen asetus (EY) N:o 987/2009. Asetusta (ETY) N:o 574/72 kuitenkin sovelletaan yhä Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissa ja Sveitsissä, kunnes ETAn ja Sveitsin kanssa tehtyjä nykyisiä sopimuksia muutetaan. Samoin sitä sovelletaan EU:n alueella laillisesti asuviin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin siihen saakka, kunnes EU:n ministerineuvosto pääsee sopimukseen uusien asetusten soveltamisalan laajentamisesta.

Uudistetut yhteensovittamissäännöt

Asetus (EY) N:o 883/2004 tuli voimaan 1.5.2010, ja tätä nykyä sitä sovelletaan ainoastaan EU:n alueella. Yhdessä täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 987/2009 kanssa ne muodostavat sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan uudistetun lainsäädäntöpaketin.

Konsolidoitu versio: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla (EY) N:o 988/2009, (EU) N:o 1244/2010, (EU) N:o 465/2012 ja (EU) N:o 1224/2012

Konsolidoitu versio: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla (EU) N:o 1244/2010, (EU) N:o 465/2012 ja (EU) N:o 1224/2012

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset

Neuvoston asetus (EY) N:o 859/2003, annettu 14 päivänä toukokuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi

Sääntöjen tulkinta

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevään hallintotoimikuntaan kuuluu hallituksen edustaja kustakin EU-maasta sekä komission edustaja. Sen tehtävänä on käsitellä hallinnollisia asioita ja tulkinnallisia kysymyksiä, jotka johtuvat sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien asetusten säännöksistä, sekä edistää ja kehittää EU-maiden välistä yhteistyötä.

Hallintotoimikunnan kokoonpanosta, toiminnasta ja tehtävistä säädetään asetuksen (EY) N:o 883/2004 71 ja 72 artiklassa.

Tuomioistuimen päätökset koskevat ainoastaan sosiaaliturvan yhteensovittamissääntöjen tulkintaa tietyn tapauksen yhteydessä. Tuomioistuimen tulkinta kuitenkin sitoo kaikkia asianosaisia (kansallisia tuomioistuimia, sosiaaliturvalaitoksia, yksityishenkilöitä).

Lisätietoa oikeuskäytännöstä

Lisätietoa Euroopan unionin tuomioistuimesta ja sen roolista

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu