Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Usein kysyttyä - Tarvitsetko apua?

Oletko jo tutustunut sivuun, jossa esitellään keinoja avun saamiseksi?

Apua kansallisella tasolla

EU:n yhteensovittamissääntöjä noudattavissa 31 maassa on kussakin oma yhteyselin, jolla on erityiskokemusta rajat ylittävien sosiaaliturva-asioiden käsittelystä. Kyseinen sosiaaliturvalaitos vastaa sekä kansalaisten että toisten kansallisten laitosten esittämiin tieto- ja apupyyntöihin.

>> Hae yhteyslaitos hakemistostamme

EU:n lainsäädännöllä vain sovitetaan yhteen kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä, ja tästä syystä tilanteesi arviointi riippuu aina tapaukseen sovellettavista kansallisista säännöksistä. Sen vuoksi kansalliset viranomaiset pystyvät usein antamaan sinulle neuvoja ja tietoa paremmin, sillä ne tuntevat sekä EU:n säännökset että kansalliset lait.

>> Hae yhteyslaitos hakemistostamme

Apua EU-tasolla

Et voi saattaa asiaasi suoraan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tapaustasi käsittelevä kansallinen tuomioistuin voi pyytää tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, miten tietty EU:n säännös olisi tulkittava, jos päätös tapauksessasi riippuu kyseisestä tulkinnasta. Tämä tulkinta on sitova.

Kaikki kansalliset, myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet voivat saattaa asioita unionin tuomioistuimen tutkittaviksi. Jos kansallisen tuomioistuimen päätökseen ei voida hakea muutosta, se on velvollinen pyytämään ennakkoratkaisua. Voit halutessasi ehdottaa, että tuomari pyytäisi asiassasi unionin tuomioistuimen lausunnon, mutta monissa tapauksissa tuomioistuimen oikeuskäytäntö on niin selvä, että päätös voidaan tehdä sen pohjalta.

Euroopan komissio voi antaa asian tuomioistuimen tutkittavaksi silloin, kun se katsoo, että kansallisten lakien ja asetusten säännökset ovat ristiriidassa EU:n sääntöjen kanssa (ns. rikkomusmenettely).

EU:lla on useita tietolähteitä ja ongelmanratkaisuvälineitä, joiden avulla kansalaiset voivat löytää ratkaisuja ja perätä oikeuksiaan. Lisäksi on mahdollista tehdä Euroopan komissiolle kantelu, jos mielestäsi tietyn maan lainsäädäntö tai hallinnolliset käytännöt ovat ristiriidassa EU:n sääntöjen kanssa.

Euroopan komissio voi päättää nostaa sääntöjen noudattamatta jättämistä koskevan kanteen kyseistä maata vastaan. Tarvittaessa se voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimen tutkittavaksi käynnistämällä rikkomusmenettelyn. Tämä menettely voidaan aloittaa, vaikka kaikkia kansallisia oikaisu- ja muutoksenhakukeinoja ei olisi käytetty, eikä se edellytä konkreettista yksittäistä tapausta.

Menettely vie kuitenkin paljon aikaa, ja tuomioistuimen yli 600 päätöksestä vain harvat ovat seurausta rikkomusmenettelystä. Yli 90 prosenttia tuomioista on annettu kansallisten tuomioistuimien esittämien ennakkoratkaisupyyntöjen johdosta.

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu