Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Korduma kippuvad küsimused - Sõnastik

Kus?

See on riik, kus te tavapäraselt elate. Teiste sõnadega riik, kus asub teie tegevuse huvikese. Rakendusmääruse nr 987/2009 artiklis 11 on loetletud kriteeriumid, mis aitavad sotsiaalkindlustusasutustel elukohariiki kindlaks määrata.

Need hõlmavad järgmist: asjaomaste liikmesriikide territooriumil viibimise kestus; perekonnaseis ja perekondlikud sidemed; elukoha olukord ning see, kui alaline see elukoht on; koht, kus teostate kutse- või mis tahes tasustamata tegevust; kutsetegevuse eripära; riik, mida peetakse maksustamise tähenduses isiku elukohaks; õpilaste puhul tuluallikas. Igal juhul otsustab sotsiaalkindlustusasutus, mitte teie, millist riiki peetakse teie elukohariigiks.

Ajutine viibimine on ajavahemik, mille vältel te viibite riigis, mis ei ole teie tavapärane elukoht, ning kuhu te ei vii üle oma tegevuse huvikeset. Huvikeskme asukohta hindab sotsiaalkindlustusasutus, et teha kindlaks teie elukoht (vt elukoha mõistet eespool). Sotsiaalkindlustuse koordineerimisel ei ole ajutine viibimine piiritletud kindla ajavahemikuga, vaid seotud elukoha mõistega.

Näiteks ei saa elukoha muutmiseks pidada seda, kui kauem kui kolm kuud teises riigis õppiv üliõpilane registreerib end kohalikus omavalitsuses. Kui üliõpilane kavatseb pärast õpinguperioodi naasta oma tavapärasesse elukohta, siis on tema puhul tegemist ajutise viibimisega teises riigis ning seega võib ta kasutada Euroopa ravikindlustuskaarti.

Kes?

Töötamine või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine on mis tahes tegevus või samaväärne olukord, mida sellena käsitletakse vastavalt ELi selle liikmesriigi, Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi sotsiaalkindlustusalastele õigusaktidele, kus selline tegevus või samaväärne olukord esineb (määruse nr 883/2004 artikkel 1).

Piirialatöötaja on töötaja, kes töötab ühes ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis ja elab mõnes teises nendest riikidest, kuhu ta korrapäraselt naaseb iga päev või vähemalt üks kord nädalas.

Kindlustatud isik on ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjade kohaselt isik, kellel vastavalt ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis sätestatud tingimustele on õigus saada sotsiaalkindlustushüvitisi.

Pereliige on iga isik, keda hüvitisi maksva ELi liikmesriigi, Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi õigusaktide kohaselt sellisena määratletakse või tunnustatakse. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjade kohaselt on kodakondsuseta isik 28. septembril 1954 New Yorgis allakirjutatud kodakondsuseta isikute seisundi konventsiooni artiklis 1 määratletud isik.

ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjade kohaselt on pagulane 28. juulil 1951 Genfis allakirjutatud pagulasseisundi konventsiooni artiklis 1 määratletud isik.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte