Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Korduma kippuvad küsimused - Vajate abi?

Kas olete juba külastanud veebisaiti, kus selgitatakse, kust saada vajadusel abi?

Riiklikud vahendid

Igas 31 riigis, kus ELi koordineerimiseeskirju kohaldatakse, on spetsiaalne kontaktasutus, millel on kogemused piiriüleste sotsiaalkindlustusküsimustega tegelemisel. Selle asutuse ülesanne on vastata kodanike, aga ka teiste abi vajavate asutuste teabe- ja abitaotlustele.

>> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

ELi õigusega üksnes koordineeritakse sotsiaalkindlustussüsteeme. Teie olukorra hindamine sõltub alati teie juhtumi puhul kohaldatavatest siseriiklikest õigusnormidest. Seepärast suudavad riiklikud ametiasutused teid sageli paremini aidata ning teavitada, sest nad tunnevad nii ELi eeskirju kui ka siseriiklikke õigusakte.

>> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Euroopa vahendid

Teil ei ole võimalik esitada oma hagi otse Euroopa Kohtule. Teie juhtumit menetlev siseriiklik kohus võib paluda Euroopa Kohtult eelotsust, et selgitada välja, kuidas tõlgendada ELi eeskirjade konkreetseid sätteid, kui teie juhtumi puhul sõltub otsus sellest tõlgendusest. Euroopa Kohtu tõlgendus on siduv.

Iga siseriiklik kohus (ka esimese astme kohus) võib pöörduda Euroopa Kohtu poole. Kui kohtuotsust ei ole võimalik enam edasi kaevata, siis peab kohus taotlema eelotsust. Võite alati taotleda, et teie asja läbi vaatav kohtunik konsulteeriks Euroopa Kohtuga, kuid paljudel juhtudel on olemasolev kohtupraktika piisav, et võimaldada otsuse langetamist ka teie juhtumi puhul.

Euroopa Komisjon võib pöörduda Euroopa Kohtu poole, kui ta leiab, et liikmesriigi õigusaktide sätted ei ole kooskõlas ELi eeskirjadega (nn rikkumismenetluste puhul).

ELil on mitmeid teabe- ja probleemide lahendamise vahendeid, et aidata kodanikke lahenduste leidmisel ning oma õiguste kasutamisel. Lisaks sellele võite esitada kaebuse Euroopa Komisjonile, kui arvate, et konkreetse riigi õigusaktid või haldustavad on vastuolus ELi eeskirjadega.

Eeskirjade rikkumise peatamiseks võib Euroopa Komisjon otsustada võtta selle riigi suhtes meetmeid. Vajadusel võib komisjon suunata asja Euroopa Liidu Kohtusse, algatades nn rikkumismenetluse. Liikmesriigi kõigi õiguslike vahendite ammendumine või konkreetse kohtuasja olemasolu ei ole sellise menetluse algatamiseks vajalik.

Selline menetlus on aga aeganõudev ning rohkem kui 600 Euroopa Kohtu otsusest on vaid mõned tehtud rikkumismenetluse tulemusena. Üle 90% otsustest on tehtud liikmesriikide kohtute esitatud eelotsuse taotlustest lähtudes.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte