Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Korduma kippuvad küsimused - Pensionid

Kas olete juba külastanud pensione käsitlevat veebisaiti?

ELi eeskirjadega hõlmatud pensionid

ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirju kohaldatakse vanadus-, invaliidsus- ja toitjakaotuspensionide suhtes. Põhimõtteliselt kohaldatakse neid ainult riiklike pensioniskeemide ning mitte kutsealaste või erasektori skeemide suhtes.

Selleks et kõrvaldada vaba liikumist takistavad tõkked nende täiendavate pensionide puhul, võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu direktiivi 98/49/EÜ ühenduse piires liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate täiendavate pensioniõiguste kaitse kohta. Direktiivi reguleerimisala on väga piiratud ning hõlmab nende inimeste pensioniõiguste säilitamist, kes lahkuvad täiendavast pensioniskeemist, pensionide maksmist erinevates ELi liikmesriikides ning lähetatud töötajate võimalust jääda kindlustatuks oma koduriigi skeemi raames samadel tingimustel, mis kehtivad riiklikke skeeme käsitlevate ELi koordneerimiseeskirjade alusel.

Üldiselt kohaldatakse lesele ja lastele makstavate pensionide puhul samu eeskirju, mis invaliidsus- ja vanaduspensionide puhul. Toitjakaotuspensione tuleb maksta vähendamata, muutmata või peatamata kujul, olenemata sellest, kus lesk täpselt ELis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis elab.

Riiklikud eelpensioniskeemid kuuluvad samuti uute ELi koordineerimiseeskirjade reguleerimisalasse. Sellega tagatakse, et kõnealuseid pensione makstakse sisserändajatele samadel tingimustel kui asjaomase riigi kodanikele ning välismaal pensionile jäämise korral on neid samuti võimalik „eksportida”.

Kuid ei kohaldata kindlustusperioodide liitmise põhimõtet: see tähendab seda, et teistes riikides täitunud kindlustus-, töötamis- või elamisperioode ei tule kõnealuste pensionide maksmisel arvesse võtta.

Pensioni arvutamine

Kui periood, mille jooksul te olite mõnes ELi riigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis kindlustatud, ei ole piisavalt pikk sealt pensioni saamiseks, võetakse arvesse teistes riikides täitunud kindlustus- või elamisperioode.

Kui te olete olnud kindlustatud vähem kui ühe aasta, siis võidakse kohaldada erieeskirju, sest mõned riigid ei maksa lühikeste perioodide puhul pensioni: kindlustatud või elatud kuud riigis A, kus te töötasite lühiajaliselt, ei lähe kaduma, vaid neid võetakse arvesse teie pensioni arvestamisel riikides B, C, D jne, kus te töötasite pikemat aega. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Ühes riigis võib teil olla õigus vanaduspensionile 60-aastaselt, kuid mõnes teises peate aga sellega ootama 67. eluaastani.

Sellises olukorras on oluline, et teil oleks kõigist neist riikidest, kus te töötanud olete, juba ette olemas asjakohane teave selle kohta, millisesse olukorda satute, kui teie pensioni maksmisel esinevad viivitused.

Teile makstavad summad võivad muutuda, kui te soovite saada ühte pensioni teisest varem. Kontaktasutus, kelleks tavapäraselt on teie elukohariigi pädev asutus, ning vastavad asutused teistes riikides jagavad teile täiendavaid nõuandeid. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Teie taotlused

Peate pensioni taotlema oma elukohariigis, välja arvatud juhul, kui te ei ole seal kunagi töötanud. Kontaktasutus, kelleks tavapäraselt on teie elukohariigi ametiasutus, vastutab teie pensionitaotluse menetlemise eest.

Kõnealune kontaktasutus korraldab teabevahetust teie pensionitaotlusega seotud riikide vahel.

Kui eri riigid on kontaktasutust kõigist oma otsustest teavitanud, saadab see teile kõnealuste otsuste kokkuvõtte (P1-dokument).

Kokkuvõte (porditav P1-dokument) annab teile ülevaate igas riigis seoses teie taotlusega tehtud otsustest. Selles teavitatakse teid sellest, kuidas asutused on erinevaid kindlustusperioode käsitlenud ning see võimaldab teil näiteks tuvastada kindlustusperioodidega seotud võimalikke lünki või kindlustusperioodide kattumist.

ELi eeskirjad annavad teile õiguse taotleda teie pensioni käsitleva riikliku otsuse läbivaatamist, kui ilmneb, et kahe või rohkema asutuse tehtud otsused on teie õigusi kahjustanud.

Sellise läbivaatamise taotlemise tähtaja alguseks on kokkuvõtte (P1-dokument) saamise kuupäev. Tegelik tähtaja pikkus sõltub juba iga riigi seadustest.

Teise riiki elama asumine

Mõned ELi ja kolmandate riikide vahelised lepingud sisaldavad sätteid piiratud koordineerimise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas. Muudel juhtudel on ELi liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel sõlmitud kahepoolsed lepingud. Selleks et oma õiguste kohta rohkem teada saada, võtke palun ühendust oma riigi pädeva asutusega. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Teie pensionisumma arvutatakse vastavalt selle riigi õigusaktidele, kus te töötasite, ning täpselt samal viisil kui selle sama riigi kodanikele.

See, kas te elate seal pensioniikka jõudes või mitte, ei ole tähtis – teile makstakse ikka pensioni.

Kui te ei ole oma elukohariigis kunagi töötanud, peate pensioni taotlema riigis, kus te viimati töötasite. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Teie tervis

Pensionärina on teil ja teie pereliikmetel õigus ravile oma elukohariigis vastavalt asjaomase riigi õigusaktidele.

Ravi eest tasub alati teile pensioni maksev riik. >> Lugege täpsemalt haigushüvitiste kohta

 

 

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte