Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Korduma kippuvad küsimused - Euroopa ravikindlustuskaart

Te võite endale nimetatud kaardi saada kohaliku sotsiaal- või tervisekindlustuse ameti poole pöördudes contacting your local health authority. Iga riik vastutab Euroopa ravikindlustuskaardi levitamise eest oma territooriumil.

Kaart väljastatakse kõikidele liikmesriikide, Islandi, Liechtensteini, Norra ja Šveitsi kodanikele, kellel on kehtiv riiklik tervisekindlustus. Kõikidel reisivatel perekonnaliikmetel peab olema eraldi kaart.

Ainsad kaardilolevad isikuandmed on kaardi omaniku ees- ja perekonnanimi, isikukood ja sünnikuupäev. Euroopa ravikindlustuskaardil ei ole teie tervisliku seisundi kohta andmeid.

Kaardi kehtivusaeg on erinevates riikides erinev ning te võite sellekohast teavet saada oma kohalikust sotsiaal- või tervisekindlustusametist, kui kaarti taotlete.

Kui te palute endale väljastada Euroopa ravikindlustuskaardi, on teie kohalik sotsiaal- või tervisekindlustusamet kohustatud teile kaardi väljastama, kui kaart ei ole kohe saadaval, tuleb teile väljastada ajutine asendustunnistus provisional replacement certificate. Vastasel juhul peaks teil olema võimalus kaebus esitada. Euroopa Komisjon tagab teile teavet selle kohta, kuidas oma õigusi rakendada ning soovitab teil esmalt pöörduda organisatsiooni Solvit poole, et saada informatsiooni kaebuse complaint koostamise kohta.

Olenevalt teie sihtkohariigi seadusandlusest on tervishoiuteenused kas tasuta või juhul, kui te peate nende eest maksma, hüvitatakse teile kulud. Kui te peate tasuma enne tervishoiuteenuste tarbimist, on kaart teile garantiiks, et teile tagastatakse raha selles riigis. Juhul, kui teil ei õnnestunud läbida kulude hüvitamise protseduuri nimetatud riigis, tagastatakse teile raha mõni aeg pärast koju naasmist. Tervishoiuteenuseid osutatakse teile kooskõlas teie poolt külastatava riigi seadusandlusega. Kui teil tekib kahtlusi selle kohta, milliseid tervishoiuteenuseid ja milliseid kulutusi teie kaart teile võimaldab, soovitatakse teil pöörduda teie poolt külastatava riigi tervishoiuameti poole country's health authority.

Vajaduse korral antakse teile kohe meditsiinilist abi, et te saaksite oma puhkust jätkata ilma arstiabi saamiseks kodumaale pöördumata. Kuid pidage meeles, et Euroopa travikindlustuskaart hõlbustab teil ligipääsu tasuta arstiabile kohapeal või teile tekkinud kulutuste hüvitamist, kui te pidite teenuste eest eelnevalt maksma. Seetõttu soovitatakse teil tungivalt kaart alati endaga kaasa võtta Euroopa Majandusühenduse või Šveitsi piirides reisides kas isiklikul või ärieesmärgil.

Meditsiinieetikast lähtuvalt ei saa arst keelduda teile arstiabi andmast, kui teie tervislik olukord seda nõuab. Siiski ei ole garantiid, et teie kulutused hüvitatakse samadel alustel kui siis, kui teil oleks olnud võimalus tõestada kas Euroopa ravikindlustuskaardi või mõne muu samaväärse dokumendi abil, et teil on kehtiv tervisekindlustus. Arst või tervishoiuasutus võib paluda teil maksta teenuse täismaksumuse või maksta osa kulutustest ettemaksena, mida tervishoiukindlustust kandev isik nimetatud liikmesriigis ei pea maksma. Hädaolukorras võib teie kohalik terviseamet võimalusel teid aidata saates faksi või elektronpostiga teile ajutise asendustõendi provisional replacement certificate, mis tagab teile samaväärse kaitse kui Euroopa ravikindlustuskaart.

Mõlemale nimetatud kategooria esindajatele (tudengitele ja lähetatud töötajatele) väljastatakse Euroopa ravikindlustuskaart, mis asendab nende varasema E128 vormi. Euroopa ravikindlustuskaart tagab neile ligipääsu vajalikule arstiabile, võttes arvesse nende lähetusriigis viibimise perioodi. Lähetuse või õppimise puhul võib nimetatud periood olla suhteliselt pikk ning ligipääsetava arstiabi liikide nimekiri pikem kui tavaturistide puhul, kelle sihtkohariigis peatumise aeg on vaid mõni päev.

Kaarti võib kasutada arstiabile ligipääsu kergendamiseks, kuid sellest ei ole abi kodumaale pöördumisel transpordi organiseerimisel. Kaart ei aita teid tasuta koju transportida, kui te haigestute raskelt või teiega juhtub ränk õnnetus. Sellisteks juhtumiteks on teil vajalik eraldi kindlustus.

Jah, kui teil esineb krooniline haigus (näiteks astma, suhkruhaigus või vähk), on teil õigus oma ajutise viibimise jooksul muus liikmesriigis saada vajalikku arstiabi, võttes arvesse teie haigust. Kui aga teie haigus nõuab eriomast meditsiinilist jälgimist, eriti eriomaste tehnikate või varustuse kasutamist (näiteks dialüüsravi), oleks soovitatav enne reisi teha kindlaks, et teile võimaldataks ligipääs nõutavale varustusele või arstiabile. Selleks võite enne reisi alustamist pöörduda kohaliku eriomase meditsiiniüksuse poole riigis, kus te kavatsete peatuda.

Jah, Euroopa ravikindlustuskaart katab ajutiselt muus liikmesriigis viibimise ajal kogu rasedusega seotud arstiabi, kaasaarvatud sünnituse. Kui te aga soovite sünnitada muus riigis, pöörduge oma kohaliku tervisekindlustusameti poole, sest teil võib vaja minna selleks eriomast luba (vorm S2).

Kui te olete oma kaardi maha unustanud või kaotanud, võite paluda oma kohalikul sotsiaal- või tervisekindlustusametil teile faksi või elektronposti teel saata ajutise asendustunnistuse provisional replacement certificate. See tagab teile samad õigused kui Euroopa ravikindlustuskaart.

Teave tervishoiuteenuste osutajatele

Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari, Ühendkuningriik, Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits.

Euroopa ravikindlustuskaart võeti järk-järgult kasutusele alates 1. juunist 2004 kuni 31. detsembrini 2005. Alates 1. jaanuarist 2006 on Euroopa ravikindlustuskaarte väljastatud ja tunnustatud kõigis eespool nimetatud riikides.

Euroopa ravikindlustuskaardil ja ajutisel asendussertifikaadil on sama funktsioon. Mõlemad tõendavad, et vastava dokumendi omanik, kes raviteenuse osutajaga ravi üle nõu peab, on kindlustatud. Te peaksite selliseid isikuid kohtlema nii, nagu oleksid nad kindlustatud teie asukohariigis, ja võimaldama neile ravi, mis on nende seisundit arvestades vajalik, võttes arvesse ka ravi olemust ja teie asukohariigis viibimise eeldatavat kestust. Kohaldada tuleb riiklikus sotsiaalkindlustussüsteemis kehtestatud hüvitisemäärasid.

Jah, kõik liikmesriigid kasutavad sama kujundust, mis sisaldab Euroopa sümbolit. Ühesuguse kujunduse eesmärk on tagada, et kaart oleks arstidele ja tervishoiukeskustele koheselt äratuntav. Kaart sisaldab teataval hulgal kohustuslikku teavet, mis on esitatud standardselt, nii et seda oleks võimalik mõista olenemata kaardiomaniku emakeelest. Standardne kujundus on ainult kaardi ühel küljel. Liikmesriigid võivad teise külje kujunduse vabalt valida.

Ajutine asendussertifikaat on Euroopa ravikindlustuskaardiga võrdväärne dokument. Ajutine asendussertifikaat asendab kaarti, kui kaardiomanik on oma kaardi maha unustanud või ära kaotanud või kui ravikindlustusasutusel ei ole võimalik enne reisile siirdumist taotlejale kaarti väljastada. Ajutisel asendussertifikaadil on Euroopa ravikindlustuskaardiga võrreldes sama väärtus.

Euroopa ravikindlustuskaardi omanikul on õigus igasugustele mitterahalistele hüvitistele, mis osutuvad meditsiinilistel põhjustel vajalikuks tema viibimise ajal teise liikmesriigi territooriumil, võttes arvesse hüvitiste olemust ja viibimise eeldatavat kestust. Seega olete kohustatud pakkuma igasugust arstiabi ja ravi, mida patsiendi tervislik seisund nõuab, et võimaldada tal jätkata meditsiinilises mõttes turvalist viibimist teie asukohariigis. Põhimõte on, et selline isik ei peaks olema sunnitud oma reisi pooleli jätma, et ravi saamiseks oma elukohariiki pöörduda. Samas ei ole teil kohustust võimaldada teatud liiki ravi, mis võib oodata kuni patsiendi kojunaasmiseni (sellisteks raviliikideks on näiteks enamik hambaraviliike). Samuti võib patsiendil tekkida probleeme sellise ravi kulude hüvitamisega, mis väljub ajutise viibimise kontekstis rangelt hädavajalikust ravist. Ka kestavad mõned raviliigid pikka aega ja eeldavad järelkontrollis käimist – see aga ei sobi kokku teises riigis ajutise viibimise kontekstiga. Sellistel puhkudel oleks patsiendile sobivam pärast esmase ravi saamist naasta oma elukohariiki ja pöörduda oma arsti poole edasiste läbivaatuste või teatud liiki ravi läbi viimiseks.

Patsient, kes on oma kaardi maha unustanud või ära kaotanud, võib taotleda, et tema ravikindlustusasutus saadaks teile faksi või elektronpostiga ajutise asendussertifikaadi. Ajutine asendussertifikaat on Euroopa ravikindlustuskaardiga võrdväärne dokument ning see annab patsiendile teises liikmesriigis ajutise viibimise ajal kaardiga võrreldes samasugused õigused arstiabile ja sellega seotud kulude hüvitamisele. Eriti soovitatav on nii toimida juhul, kui patsient vajab haiglaravi.

Üliõpilastele ja lähetatavatele töötajatele võidakse vormi E128 asemel väljastada Euroopa ravikindlustuskaart, mis annab õiguse vajalikele raviteenustele, arvestades teises riigis viibimise kestust. Kuna teises riigis võidakse viibida suhteliselt kaua, võib ka kindlustusega kaetud ravi olla ulatuslikum kui turisti puhul, kes jääb vaid paariks päevaks.

Euroopa ravikindlustuskaardi eesmärk on hõlbustada juurdepääsu arstiabile teises liikmesriigis ajutise viibimise ajal ja kiirendada kantud ravikulude hüvitamist. Kaart ei sisalda mingeid meditsiinilisi andmeid kaardiomaniku kohta (näiteks veregruppi, haiguslugu jms).

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte