Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Συχνές ερωτήσεις - Γλωσσάριο

Πού;

Σημαίνει τη χώρα στην οποία διαμένετε συνήθως, τη χώρα σας. Με άλλα λόγια, εκεί όπου βρίσκεται το κέντρο των συμφερόντων σας. Το άρθρο 11 του εκτελεστικού κανονισμού 987/2009 προβλέπει μια σειρά κριτηρίων τα οποία βοηθούν τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης να προσδιορίζουν ποια χώρα πρέπει να θεωρείται τόπος κατοικίας.

Σε αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνονται: η διάρκεια της παρουσίας σας στην επικράτεια των σχετικών χωρών, η οικογενειακή σας κατάσταση και οι οικογενειακοί δεσμοί σας, οι συνθήκες στέγασής σας και ο βαθμός μονιμότητάς τους, ο τόπος όπου ασκείτε επαγγελματικές ή μη αμειβόμενες δραστηριότητες, τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, ο τόπος όπου βρίσκεται η φορολογική κατοικία σας, και, στην περίπτωση σπουδαστών, η πηγή των εισοδημάτων σας. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για τη χώρα η οποία πρέπει να θεωρείται ο τόπος κατοικίας σας λαμβάνεται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και όχι από εσάς.

Προσωρινή διαμονή είναι η περίοδος κατά την οποία διαμένετε σε τόπο διαφορετικό από αυτόν όπου διαμένετε συνήθως και δεν μεταφέρετε εκεί το "κέντρο των συμφερόντων" σας. Το κέντρο των συμφερόντων κρίνεται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να προσδιοριστεί ο τόπος κατοικίας σας (δείτε τον ορισμό της κατοικίας ανωτέρω). Για τους σκοπούς του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, η προσωρινή παραμονή δεν περιορίζεται σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο, αλλά συνδέεται με την έννοια της κατοικίας.

Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ένας σπουδαστής, ο οποίος σπουδάζει σε άλλη χώρα για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των τριών μηνών, εγγράφεται στους τοπικούς φορείς δεν μπορεί να θεωρηθεί αλλαγή τόπου κατοικίας: εάν η πρόθεση του σπουδαστή είναι να επιστρέψει στον μόνιμο τόπο κατοικίας του μετά την περίοδο σπουδών, θεωρείται ότι διαμένει προσωρινά στην άλλη χώρα και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιήσει την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ).

Ποιος;

Μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα σημαίνει δραστηριότητα ή ισοδύναμη κατάσταση την οποία θεωρεί ως τέτοια η νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης της χώρας της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας όπου ασκείται η εν λόγω δραστηριότητα ή υφίσταται η ισοδύναμη κατάσταση (Άρθρο 1 κανονισμός 883/2004).

Διασυνοριακός εργαζόμενος είναι ένα πρόσωπο που εργάζεται σε μια χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία και ζει σε μια άλλη από αυτές τις χώρες στην οποία επιστρέφει, κατά κανόνα, κάθε ημέρα ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τους κανόνες συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ, ασφαλισμένος είναι ένα πρόσωπο που πληροί τους όρους που απαιτούνται σε μια χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία ώστε να έχει δικαίωμα σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης.

Μέλος της οικογένειας είναι κάθε πρόσωπο που ορίζεται ή αναγνωρίζεται ως μέλος της οικογένειας από τη νομοθεσία της χώρας της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας, βάσει της οποίας χορηγούνται οι παροχές. >> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε έναν φορέα επικοινωνίας

Σύμφωνα με τους κανόνες συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ, ο ανιθαγενής έχει την ίδια σημασία που αποδίδεται στο άρθρο 1 της σύμβασης περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 28 Σεπτεμβρίου 1954.

Σύμφωνα με τους κανόνες συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ, ο πρόσφυγας έχει την ίδια σημασία που αποδίδεται στο άρθρο 1 της σύμβασης περί του καθεστώτος των προσφύγων, που υπεγράφη στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα