Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Συχνές ερωτήσεις - Κανονισμοί

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, τους μη μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος.

Από την 1η Μαΐου 2010, αντικαθίσταται από τον κανονισμό 883/2004 όσον αφορά τους υπηκόους της ΕΕ. Εξακολουθεί να εφαρμόζεται στη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία, έως ότου τροποποιηθούν οι ισχύουσες συμφωνίες με τον ΕΟΧ και την Ελβετία, και σε υπηκόους χωρών εκτός της ΕΕ, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της ΕΕ, έως ότου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την επέκταση των νέων κανονισμών.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 1972, περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου. Από την 1η Μαΐου 2010, αντικαθίσταται από τον κανονισμό 987/2009 όσον αφορά τους υπηκόους της ΕΕ. Εξακολουθεί να εφαρμόζεται στη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία, έως ότου τροποποιηθούν οι ισχύουσες συμφωνίες με τον ΕΟΧ και την Ελβετία, και σε υπηκόους χωρών εκτός της ΕΕ, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της ΕΕ, έως ότου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την επέκταση των νέων κανονισμών.

Εκσυγχρονισμένοι κανόνες συντονισμού

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 άρχισε να ισχύει την 1η Μαΐου 2010 και επί του παρόντος ισχύει μόνον στο εσωτερικό της ΕΕ. Μαζί με τον εκτελεστικό κανονισμό εφαρμογής 987/2009 απαρτίζει ένα σύνολο νομοθετικών πράξεων γνωστό ως "εκσυγχρονισμένος συντονισμός" των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Ενοποιημένη έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλιου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 988/2009, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1244/2010 της Επιτροπής, τον κανονισμό (ΕE) αριθ. 465/2012 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1224/2012 της Επιτροπής.

Ενοποιημένη έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλιου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1244/2010 της Επιτροπής, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 465/2012 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1224/2012 της Επιτροπής.

Υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους.

Ερμηνεία

Η διοικητική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνει έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης κάθε χώρας της ΕΕ και έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Είναι αρμόδια για τη ρύθμιση διοικητικών θεμάτων, ζητημάτων ερμηνείας που ανακύπτουν από τις διατάξεις κανονισμών για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και για την προώθηση και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η σύνθεση, η λειτουργία και τα καθήκοντα της διοικητικής επιτροπής περιγράφονται στα άρθρα 71 και 72 του κανονισμού 883/2004.

Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου περιορίζονται στην ερμηνεία των διατάξεων σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης επί τη βάσει μιας συγκεκριμένης υπόθεσης. Ωστόσο, η ερμηνεία αυτή είναι δεσμευτική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (εθνικά δικαστήρια, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, φυσικά πρόσωπα).

Περισσότερες πληροφορίες για τη νομολογία

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τι μπορεί να κάνει αυτό για εσάς

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα