Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Συχνές ερωτήσεις - Χρειάζεστε βοήθεια;

Έχετε επισκεφτεί τη σελίδα μας σχετικά με τους τρόπους λήψης βοήθειας;

Βοήθεια σε εθνικό επίπεδο

Κάθε μία από τις 31 χώρες που εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες συντονισμού διαθέτει έναν ειδικό οργανισμό σύνδεσης με συγκεκριμένη εμπειρία στον χειρισμό διασυνοριακών θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ο φορέας αυτός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο καθώς ανταποκρίνεται σε αιτήματα παροχής πληροφοριών και βοήθειας εκ μέρους των πολιτών, αλλά και άλλων εθνικών φορέων που χρειάζονται συμβουλές.

>> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε έναν φορέα επικοινωνίας

Δεδομένου ότι η νομοθεσία της ΕΕ απλώς συντονίζει τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, η εκτίμηση της κατάστασής σας εξαρτάται πάντα από τις εθνικές νομικές διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωσή σας. Κατά συνέπεια, οι εθνικές αρχές είναι συχνά σε καλύτερη θέση να σας δώσουν συμβουλές και πληροφορίες καθώς γνωρίζουν τόσο τους κανόνες της ΕΕ όσο και την εθνική νομοθεσία.

>> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε έναν φορέα επικοινωνίας

Βοήθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Δεν μπορείτε να παραπέμψετε την υπόθεσή σας απευθείας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εθνικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται της υπόθεσής σας μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο της ΕΕ την έκδοση "προδικαστικής απόφασης", ώστε να μάθει πώς πρέπει να ερμηνευθεί μια συγκεκριμένη διάταξη των κοινοτικών κανόνων, σε περίπτωση που η απόφαση για την υπόθεσή σας εξαρτάται από την εν λόγω ερμηνεία. Η ερμηνεία αυτή είναι δεσμευτική.

Κάθε εθνικό δικαστήριο μπορεί να υποβάλει ερώτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ, ακόμα και πρωτοδίκως. Εάν δεν προβλέπεται περαιτέρω προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης, υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση προδικαστικής απόφασης. Μπορείτε να εισηγηθείτε στον δικαστή που επιλαμβάνεται της υπόθεσής σας να συμβουλευτεί το Δικαστήριο της ΕΕ αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, η υφιστάμενη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ είναι επαρκώς σαφής, ώστε να επιτρέπει την έκδοση απόφασης για την υπόθεσή σας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει ένα ζήτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ όταν κρίνει ότι οι διατάξεις εθνικών νόμων και κανονισμών δεν συμβιβάζονται με τους κοινοτικούς κανόνες (η λεγόμενη "διαδικασία επί παραβάσει").

Η ΕΕ παρέχει αρκετά εργαλεία επίλυσης προβλημάτων και ενημέρωσης για να βοηθήσει τους πολίτες να βρουν λύσεις και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι η νομοθεσία ή οι διοικητικές πρακτικές μιας χώρας έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε έγγραφη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να κινήσει διαδικασία κατά της εν λόγω χώρας για μη συμμόρφωση, ώστε να θέσει τέρμα στην παράβαση. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινώντας τη διαδικασία επί παραβάσει. Για την έναρξη αυτής της διαδικασίας δεν απαιτείται ούτε η εξάντληση όλων των εθνικών ένδικων μέσων και προσφυγών ούτε η ύπαρξη συγκεκριμένης, ξεχωριστής υπόθεσης.

Ωστόσο, η διαδικασία είναι χρονοβόρα και, σε περισσότερες από 600 αποφάσεις του Δικαστηρίου, λίγες μόνον είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας επί παραβάσει. Πάνω από το 90% των αποφάσεων εκδόθηκαν κατόπιν αιτημάτων έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων που υπέβαλαν τα εθνικά δικαστήρια.

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα