Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

FAQ - Det europæiske sygesikringskort

Du kan få kortet ved at kontakte din lokale sundhedsmyndighed, da hvert enkelt land har ansvaret for at fremstille og udstede kortet på dets eget territorium.

For at kunne få udstedt et kort, skal du være forsikret eller omfattet af en offentlig socialsikringsordning i en hvilken som helst af EU's medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Hvert enkelt medlem af en familie, der rejser, bør have sit eget kort.

De eneste personlige oplysninger på det europæiske sygesikringskort er indehaverens for- og efternavn, personnummer og fødselsdato. Det europæiske sygesikringskort indeholder ingen helbredsoplysninger.

Dette varierer fra land til land, og det bedste er at tjekke, når du kontakter din lokale sundhedsmyndighed for at få udstedt kortet.

Hvis du beder om et europæisk sygesikringskort, er din lokale sundhedsmyndighed forpligtet til at udstede et til dig eller i givet fald udstede en midlertidig sygesikringsattest, hvis kortet ikke er umiddelbart tilgængeligt. Hvis den ikke gør det, skal du have mulighed for at appellere. Europa-Kommissionen kan tilbyde information om, hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende og foreslår, at du i første omgang kontakter Solvit for at se, hvordan du indgiver en klage.

Afhængigt af lovgivningen i det land, hvor du opholder dig, er lægebehandling enten gratis, eller hvis du skal betale, vil du få dine penge refunderet. Hvis du skal betale straks, vil kortet sikre, at du får dine penge tilbage i det pågældende land, eller, hvis du ikke har været i stand til at fuldføre tilbagebetalingsproceduren, af din lokale sundhedsmyndighed hurtigt efter, at du er vendt hjem Lægebehandling ydes i henhold til lovgivningen i det land, du besøger. Hvis du er i tvivl om, hvilken lægebehandling og hvilke omkostninger dit kort dækker, tilrådes det, at du kontakter det pågældende lands sundhedsmyndighed.

Hvis behovet opstår, vil du stadig modtage den behandling, der er nødvendig for, at du kan fortsætte din ferie uden at skulle vende hjem for at blive behandlet. Men husk, at kortet vil gøre det lettere for dig at få adgang til gratis lægebehandling på stedet eller at få refunderet dine penge, hvis du skal betale med det samme. Derfor tilrådes det på det kraftigste, at du medbringer et europæisk sygesikringskort, når du rejser til et andet land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz, uanset om du rejser af private eller forretningsmæssige årsager.

Rent lægeetisk kan en læge ikke nægte at behandle dig, hvis din tilstand gør behandling påkrævet. Der er dog ingen garanti for, at dine omkostninger vil blive refunderet på de samme vilkår, som hvis du havde kunnet bevise, at du var omfattet af en sygesikringsordning på det pågældende tidspunkt ved at fremvise kortet eller et tilsvarende dokument. Lægen eller hospitalet kan bede dig om at betale de fulde omkostninger eller om umiddelbart at betale en del af omkostningerne, som en forsikret person i samme medlemsstat ikke ville blive bedt om at betale. I en nødsituation kan din lokale sundhedsmyndighed måske hjælpe dig ved at faxe eller e-maile dig en midlertidig sygesikringsattest, der giver dig den samme dækning som det europæiske sygesikringskort.

Begge disse kategorier (studerende og udstationerede arbejdstagere) forsynes med et europæisk sygesikringskort, som i deres tilfælde erstatter E-128 blanketten. Det europæiske sygesikringskort giver dem adgang til den behandling, der er nødvendig under hensyntagen til varigheden af deres ophold. I forbindelse med udstationering eller studier kan perioden være relativt lang, og de tilgængelige behandlingsformer kan være mere omfattende end for en turist, der kun opholder sig i landet nogle dage.

Kortet kan bruges til at få lettere adgang til lægebehandling, men det har ikke noget med hjemrejse at gøre. Kortet vil ikke hjælpe dig til gratis hjemtransport, hvis du bliver alvorligt syg eller rammes af en alvorlig ulykke. Det kræver en separat forsikringsdækning.

Ja, hvis du har en kronisk lidelse (f.eks. astma, diabetes eller kræft) har du under dit midlertidige ophold i en anden medlemsstat ret til den behandling, der anses for at være nødvendig, under hensyntagen til din helbredstilstand. Hvis din helbredstilstand imidlertid betyder, at du har behov for særlig lægeovervågning og navnlig behov for særlige teknikker eller udstyr (f.eks. dialysebehandling), bør du tilrettelægge dit ophold på forhånd for at sikre, at du har adgang til det udstyr eller den behandling, du har behov for. Dette kan du gøre ved at kontakte den lokale speciallægeenhed i det land, du skal besøge, inden du rejser hjemmefra.

Ja, det europæiske sygesikringskort dækker al lægebehandling i tilknytning til din graviditet, herunder fødsel, mens du opholder dig midlertidigt i et andet land. Hvis du gerne vil føde i et andet land, skal du kontakte din lokale sundhedsmyndighed, da du muligvis har brug for en særlig tilladelse (blanket S2).

Hvis du har glemt eller mistet dit kort, kan du bede din lokale myndighed om at faxe eller e-maile dig en midlertidig sygesikringsattest. Den vil give dig de samme rettigheder som kortet.

Information til udbydere af sundhedstjenester

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

Det europæiske sygesikringskort blev gradvist indført fra 1. juni 2004 til 31. december 2005. Siden 1. januar 2006 udsteder og anerkender alle ovenstående lande kortet.

Det europæiske sygesikringskort og den midlertidige sygesikringsattest har samme formål. Begge viser, at den kortindehaver, som ønsker behandling hos dig, er forsikret. Du skal behandle disse personer, som om de var forsikret i dit eget land, og give dem den lægebehandling, som deres helbredstilstand nødvendiggør, idet du skal tage hensyn til behandlingens art og den forventede længde af deres ophold i dit land. Du skal anvende samme takster som den obligatoriske sygesikringsordning.

Ja, alle medlemsstater bruger samme udformning med bl.a. et EU-symbol. Formålet er at sikre, at kortet er umiddelbart genkendeligt for læger, hospitaler o.l. Kortet indeholder en vis mængde obligatoriske oplysninger i standardiseret form, så de kan læses uanset kortindehaverens sprog. Det er kun kortets ene side, som er udformet efter denne standard. Medlemsstaterne kan frit vælge, hvordan den anden side skal se ud.

Den midlertidige sygesikringsattest er et dokument, som svarer til det europæiske sygesikringskort. Det erstatter sygesikringskortet, hvis man har mistet eller glemt det, eller sygesikringsinstitutionen ikke kan udstede et sygesikringskort til ansøgeren inden dennes afrejse. Den har samme værdi som det europæiske sygesikringskort.

Indehavere af et europæisk sygesikringskort har ret til alle naturalydelser, »der fra et medicinsk synspunkt bliver nødvendige under et ophold på en anden medlemsstats område, under hensyntagen til ydelsernes art og opholdets forventede varighed«. Du skal derfor yde den behandling, som patientens helbredstilstand kræver, så han/hun kan fortsætte opholdet i dit land under sikre helbredsmæssige forhold. Det centrale er, at han/hun ikke bliver tvunget til at afkorte sit ophold og tage hjem til sit eget land for at blive behandlet. Men du er ikke forpligtet til at yde bestemte former for behandling, der kan vente, til patienten er kommet hjem (de fleste former for tandbehandling f.eks.). Patienten får måske svært ved at få godtgjort udgifter til behandling, som rækker ud over det, der er strengt nødvendigt i forbindelse med et midlertidigt ophold. Nogle behandlingsformer strækker sig også over en lang periode og kræver kontrolbesøg — dette er ikke foreneligt med et midlertidigt ophold i et andet land. Når patienten i sådanne tilfælde har fået en første behandling, er det normalt bedst for ham/hende at vende hjem til sit eget land og sin praktiserende læge for at få yderligere undersøgelser eller anden lægelig behandling.

En patient, som har glemt eller mistet sit kort, kan bede sygesikringsinstitutionen om at faxe eller e-maile en midlertidig sygesikringsattest til dig. Den svarer til det europæiske sygesikringskort og giver ham/hende samme ret til behandling og godtgørelse for udgifter til behandling under det midlertidige ophold i en anden medlemsstat. Denne fremgangsmåde er især tilrådelig, hvis patienten skal indlægges.

Studerende og udstationerede arbejdstagere kan få et europæisk sygesikringskort i stedet for E128-formularen, som giver adgang til den behandling, der er nødvendig i lyset af opholdets varighed. Da opholdet kan være relativt langvarigt, kan udbuddet af behandlingsformer være større end for en turist, som kun opholder sig i landet et par dage.

Formålet med det europæiske sygesikringskort er at lette adgangen til lægebehandling under et midlertidigt ophold i en anden medlemsstat og fremskynde godtgørelsen af udgifter i den forbindelse. Det indeholder ingen helbredsoplysninger om kortindehaveren (f.eks. blodtype, sygehistorie osv.).

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side