Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Časté dotazy - Nařízení

Koordinace systémů sociálního zabezpečení

Jde o nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a na jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.

Od 1. května 2010 ho pro státní příslušníky EU nahradilo nařízení č. 883/2004. Původní nařízení i nadále platí v Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku a Švýcarsku, dokud nebudou pozměněny stávající dohody s EHP a Švýcarskem. Nadále se rovněž vztahuje i na státní příslušníky nečlenských států EU, kteří legálně pobývají na území Unie, dokud Rada EU neodsouhlasí rozšíření působnosti nových nařízení.

Jde o nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1408/71. Od 1. května 2010 ho pro státní příslušníky EU nahradilo nařízení č. 987/2009. Původní nařízení i nadále platí v Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku a Švýcarsku, dokud nebudou pozměněny stávající dohody s EHP a Švýcarskem. Nadále se rovněž vztahuje i na státní příslušníky nečlenských států EU, kteří legálně pobývají na území Unie, dokud Rada EU neodsouhlasí rozšíření působnosti nových nařízení.

Aktualizace pravidel koordinace

Nařízení (ES) č. 883/2004 vstoupilo v platnost 1. května 2010 a v současné době platí pouze v rámci EU. Spolu s prováděcím nařízením č. 987/2009 tvoří legislativní balíček aktualizující pravidla koordinace systémů sociálního zabezpečení.

Jde o konsolidované znění nařízení (ES) č. 883/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečen ve znění nařízení (ES) č. 988/2009, nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení (EU) č. 465/2012 a nařízení Komise (EU) č. 1224/2012.

Jde o konsolidované znění nařízení (ES) č. 987/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečen ve znění nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení (EU) č. 465/2012 a nařízení Komise (EU) č. 1224/2012.

Státní příslušníci nečlenských států

Jde o nařízení Rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 rozšiřuje na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.

Výklad

Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení se skládá ze zástupce vlády každého členského státu EU a ze zástupce Komise. Zabývá se administrativními záležitostmi, otázkami výkladu ustanovení jednotlivých nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení a podporuje a rozvíjí spolupráci mezi zeměmi EU.

Složení, fungování a úkoly správní komise jsou stanoveny v článcích 71 a 72 nařízení č. 883/2004.

Rozhodnutí Soudního dvora se omezují pouze na výklad ustanovení o koordinaci sociálního zabezpečení z hlediska konkrétního případu. Tento výklad je však pro zúčastněné strany (tj. vnitrostátní soudy, orgány sociálního zabezpečení, jednotlivce) závazný.

Další informace o judikatuře Soudního dvora

Další informace o Evropském soudním dvoře a jeho činnosti

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku