Заетост, социални въпроси и приобщаване

Често задавани въпроси - Речник

Къде?

Това е страната, в която живеете обикновено, вашата родна страна. С други думи, това е мястото, явяващо се център на интереси на вашите дейности. Член 11 от Изпълнителен регламент 987/2009 предоставя списък с критерии, за да улесни институциите за социална сигурност да преценят коя страна трябва да бъде смятана за място на пребиваване.

Сред тях са: продължителността на вашия престой на територията на страните, за които става въпрос; семейното ви положение и връзки; жилищното ви положение и доколко постоянно е то; мястото, където развивате професионалната или нестопанската си дейност; характеристиките на вашата професионална дейност; къде пребивавате за целите на данъчното облагане; ако сте студенти - какъв е източникът на вашите доходи. Във всеки случай решението за това коя страна да бъде считана за място на пребиваване във вашия случай ще бъде взето от институциите за социална сигурност, а не от вас.

Временен престой е период, по време на който вие пребивавате на място, различно от мястото, където живеете по принцип, като не премествате центъра на интереси на вашите дейности там. Центърът на интереси на вашите дейности се оценява от институциите за социална сигурност, за да се прецени мястото ви на пребиваване (вижте определението за пребиваване по-горе). За целите на координацията на социалната сигурност временният престой не се ограничава до определен период от време, а се обвързва с идеята за пребиваване.

Например фактът, че студент, който учи в друга държава повече от три месеца, се регистрира при местните власти, не може да бъде считан за промяна на мястото на пребиваване: ако намерението на студента е след периода на обучение да се върне в обичайното си място на пребиваване, се смята, че неговият/нейният престой е временен и затова може да използва Европейска здравноосигурителна карта.

Кой?

Дейност на наето или самостоятелно заето лице означава всяка дейност или положение, което се приема за еквивалентно за целите на законодателството за социална сигурност на страната от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, в която съществува подобна дейност или положение (член 1 Регламент 883/2004).

Трансграничен работник е човек, който работи в една държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, а живее в друга от тези страни, в която по правило се завръща ежедневно или поне веднъж в седмицата.

Съгласно правилата на ЕС за координиране на социалната сигурност осигурено лице е лице, отговарящо на условията, изисквани в държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, за да има право на социални обезщетения.

Член на семейство е всяко лице, определено или признато като такова от законодателството на държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, съгласно което се предоставят обезщетенията. >> Използвайте нашия указател на институциите

Съгласно правилата на ЕС за координация на социалната сигурност лице без гражданство има същото значение като посоченото в член 1 от Конвенцията относно статута на лица без гражданство, подписана в Ню Йорк на 28 септември 1954 г.

Съгласно правилата на ЕС за координация на социалната сигурност бежанец има същото значение като посоченото в член 1 от Конвенцията относно статута на бежанците, подписана в Женева на 28 юли 1951 г.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница