Заетост, социални въпроси и приобщаване

Често задавани въпроси - Регламенти

Координация на системите за социална сигурност

Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална сигурност за заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността.

От 1 май 2010 г. той е заменен от Регламент 883/2004 за гражданите на ЕС. Старият регламент продължава да се прилага в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария, докато настоящите споразумения с ЕИП и Швейцария бъдат изменени, както и за гражданите на държави извън ЕС, законно пребиваващи на територията на Съюза, докато Европейският съвет постигне споразумение те да бъдат обхванати от новите разпоредби.

Регламент на Съвета (ЕИО) № 574/72 от 21 март 1972 г. относно реда за прилагане на Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71. От 1 май 2010 г. той е заменен от Регламент 987/2009 за гражданите на ЕС. Старият регламент продължава да се прилага в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария, докато настоящите споразумения с ЕИП и Швейцария бъдат изменени, както и за гражданите на държави извън ЕС, законно пребиваващи на територията на Съюза, докато Европейският съвет постигне споразумение те да бъдат обхванати от новите разпоредби.

Правила за модернизирана координация

Регламент (ЕО) № 883/2004 влезе в сила на 1 май 2010 г. и засега важи само в рамките на ЕС. Този законодателен пакет заедно с Регламента за прилагане 987/2009 се нарича „модернизирана координация“ на системите за социална сигурност.

Консолидирана версия на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социално осигуряване, изменен с Регламент (ЕО) № 988/2009, Регламент (ЕС) № 1244/2010 на Комисията, Регламент (ЕС) № 465/2012 и Регламент (ЕС) № 1224/2012 на Комисията.

Консолидирана версия на Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, изменен с Регламент (ЕС) № 1244/2010 на Комисията, Регламент (ЕС) № 465/2012 и Регламент (ЕС) № 1224/2012 на Комисията.

Граждани на страни извън ЕС

Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета от 14 май 2003 г. за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и на Регламент (ЕИО) № 574/72 за граждани на трети страни, които все още не са обхванати от тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство.

Тълкуване

Административната комисия за координиране на системите за социална сигурност включва по един представител на правителствата на всички държави от ЕС и един представител на Комисията. Комисията се занимава с административни въпроси, с въпроси относно тълкуването на разпоредбите на регламентите за координация на социалната сигурност и със стимулирането и развитието на сътрудничеството между държавите от ЕС.

Съставът, дейността и задачите на Административната комисия са изложени в членове 71 и 72 на Регламент 883/2004.

Решенията на Съда са ограничени до тълкуването на разпоредбите за координация на социалната сигурност в светлината на даден конкретен случай. Това тълкуване обаче е задължително за всички участващи страни (национални съдилища, институции за социална сигурност, физически лица).

Повече информация за съдебната практика

Повече информация за Съда на ЕС и за това, което той може да направи за вас

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница