Заетост, социални въпроси и приобщаване

Често задавани въпроси - Пенсии

Посетихте ли вече нашата страница за пенсиите?

Пенсии, за които важат правилата на ЕС

Правилата на ЕС за координация на социалната сигурност обхващат пенсиите за старост, инвалидност и пенсиите за преживели лица. По принцип те важат за държавните пенсионни схеми, а не за професионалните или частни схеми.

За да се преодолеят препятствията пред свободното движение, свързани с тези допълнителни пенсии, Съветът на ЕС прие Директива 98/49/ЕО за запазване на правото на допълнителна пенсия на наети и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността. Тази директива има много ограничен обхват и се отнася до запазването на правата на хора, напускащи допълнителна схема, плащането на пенсии в различните страни от ЕС и възможността командированите работници да останат свързани със схемата на своята страна при същите условия, които съществуват съгласно правилата на Съюза за координация за държавните схеми.

По принцип правилата, важащи за пенсиите на преживели съпрузи или сираци са същите като тези, които важат за пенсиите за инвалидност и за старост. Иначе казано, пенсиите за преживели лица трябва да се изплащат без никакво намаление, изменение или временно спиране без оглед на това къде точно в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария живеят тези преживели лица.

Задължителните предпенсионни схеми също са обхванати от новите правила на ЕС за координация. Това гарантира, че тези обезщетения ще бъдат предоставени на мигранти при същите условия, както на граждани на съответната държава, и също така че могат да бъдат прехвърлени при пенсиониране в чужбина.

Въпреки това принципът на сумиране на осигурителни периоди не важи: това означава, че периодите на осигуряване, заетост или пребиваване в други страни не трябва да бъдат вземани предвид при отпускането на тези обезщетения.

Изчисляване на вашата пенсия

Ако периодът, през който сте били осигурявани в страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария не е достатъчно продължителен, за да имате право на пенсия там, ще бъдат взети предвид периодите на осигуряване или пребиваване в други страни.

Ако сте били осигурявани по-малко от година, може да важи специално правило, тъй като някои страни не предоставят пенсия за кратки периоди: месеците, в които сте били осигурявани или сте живели в държавата А, където сте работили за кратко, няма да бъдат изгубени, а ще бъдат взети предвид при изчисляването на пенсията ви в страните Б, В, Г и т. н., където сте работили по-дълго. >> Използвайте нашия указател на институциите

В някои страни имате право на пенсия за старост на 60 г., а в други трябва да изчакате до 67 г.

При тези обстоятелства е важно да получите предварителна информация от всички страни, където сте работили, за това какво ще бъде вашето положение, ако забавите плащането на пенсията си.

Ако вземете дадена пенсия по-рано от друга, това може да се отрази на сумите, които ще получавате. Институцията за контакти - обикновено компетентната институция на страната, в която живеете, и институциите в другите страни ще ви дадат по-нататъшни съвети. >> Използвайте нашия указател на институциите

Вашите заявления

Трябва да подадете заявление за пенсия в страната, където живеете, освен ако никога не сте работили там. Институция за контакти - обикновено институцията в страната, в която живеете, ще поеме управлението на вашето заявлние за пенсия.

Институцията за контакти улеснява обмена на информация между държавите, имащи отношение към вашето заявление за пенсия.

След като институцията за контакти е уведомена за всички решения от отделните страни, тя ще ви изпрати обобщаваща бележка за тези решения (документ P1).

Обобщаващата бележка (документ P1) ще ви даде обща представа за решенията, взети от всяка страна по вашето заявление. Тя ще ви информира за начина, по който институциите са се отнесли към различните периоди на осигуряване и ще ви позволи да разберете например има ли някъде празноти или пък припокриване на определени осигурителни периоди.

Правилата на ЕС ви дават право да поискате преразглеждане на национално решение за вашата пенсия тогава, когато вашите права може да са били нарушени от решенията, взети от две или повече институции.

Срокът за искане на подобно преразглеждане тече от датата на получаване на обобщаващата бележка (документ P1). Реалният срок ще зависи от националното право на всяка отделна страна.

Преместване в чужбина

Някои споразумения между ЕС и трети страни позволяват ограничена координация в областта на социалната сигурност. В други случаи има сключени двустранни споразумения между държави от ЕС и държави извън Съюза. За да научите повече за правата си, моля свържете се с компетентна институция във вашата страна. >> Използвайте нашия указател на институциите

Размерът на пенсията ще бъде изчислен в съответствие със законодателството на страната, в която сте работили, по същия начин, както това се прави за нейните граждани.

Пенсия ще ви бъде плащана, без значение дали живеете там при достигането на пенсионна възраст или не.

Трябва да подадете заявление за пенсия в страната, където сте работили за последно, ако никога не сте работили там, където живеете. >> Използвайте нашия указател на институциите

Здравни грижи за вас

Като пенсионер вие и членовете на семейството ви имате право на медицинско лечение в страната, в която пребивавате, в съответствие с нейното законодателство.

Разходите за медицинско лечение винаги се поемат от страната, която плаща пенсията. >> Вижте още информация за обезщетенията при болест

 

 

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница