Заетост, социални въпроси и приобщаване

Механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ - Станете доставчик на микрокредити в рамките на механизма за микрофинансиране „Прогрес“

Кой може да кандидатства?

Всички публични и частни институции, предоставящи микрофинансиране и/или финансови гаранции на самонаети лица или на собственици на микропредприятия, установени в 28-те страни от ЕС.

Какви са ползите?

Възможности за:

  • увеличаване на броя на отпусканите заеми и привличане на нови клиенти,
  • привличане на нови инвеститори от частния сектор и повишаване на устойчивостта на акционерната структура,
  • развитие на пилотни проекти и ползи от икономии от мащаба,
  • приемане на устойчиви мерки за насърчаване на заетостта.

Каква е цената?

Ако кандидатствате за гаранции за микрокредити – нулеви разходи освен евентулно за такса ангажимент.

Ако кандидатствате за финансирани инструменти - цените зависят от пазарните условия и приложимите референтни ставки, рисковата премия за съответната държава или контрагент, конкуренцията, както и от степента на покритие на разходите.

Как се кандидатства

Кандидатстването за гаранции за микрокредити (преки или насрещни гаранции) става чрез отговор на покана за изразяване на интерес, публикувана на уебсайта на Европейския инвестиционен фонд.

Кандидатстването за финансирани инструменти (различни видове заеми и капиталови инвестиции) посредством специален инвестиционен фонд, даващ възможност на доставчиците на микрокредити да отпускат повече заеми на (бъдещи) предприемачи, става чрез изпращане на ел. писмо за изразяване на интерес до Европейския инвестиционен фонд на адрес p.eriksson@eif.org.

Как се избират доставчиците на микрокредити?

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който управлява механизма за микрофинансиране „Прогрес“, взема под внимание:

  • съответствието на кандидатстващите институции със стандартните банкови изисквания,
  • опита в областта на микрофинансирането,
  • финансовата стабилност,
  • капацитета за финансиране,
  • оперативния капацитет,
  • очакваното въздействие (напр. мащаб и географско покритие).

Допълнителна информация - уебсайт на Европейския инвестиционен фонд

Гаранции, финансирани инструменти и процедура за кандидатстване (само на английски)

Механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ (уебсайт на ЕИФ) (само на английски)

Споделете тази страница