Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

20/02/2020
Droša rūpnieciski izgatavotu nanomateriāluizmantošana

Droša rūpnieciski izgatavotu nanomateriāluizmantošana

Šīs vadlīnijas sagatavotas, lai darba ņēmējus, kuri strādā ar rūpnieciski izgatavotiem nanomateriāliem un nanotehniskiem ražojumiem, iepazīstinātu ar jautā-jumiem, kas skar rūpnieciski izgatavotu nanomateriālu drošu izmantošanu, kā arī ar pieejām drošā darbā ar tiem. Tāpat brīvi pieejamas ir vairāk tehniski orientētas papildu vadlīnijas (izstrādātas, lai darba devējiem un darba drošības un veselības aizsardzības speciālisti-em palīdzētu izdarīt riska novērtējumus un pieņemt lēmumus par riska pārvaldības vajadzībām), kas var ieinteresēt darba devējus, kuri vēlas uzzināt vairāk par šo jautājumu: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=lv&pubId=8277&furtherPubs=yes

Catalog N. : KE-01-15-163-LV-N

Pieejams  EU Publications

Ieteikt šo lapu: