Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

29/04/2011
Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2006/25/EK īstenošanu (mākslīgais optiskais starojums)

Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2006/25/EK īstenošanu (mākslīgais optiskais starojums)

Lielākajā daļā darba vietu ir mākslīgā optiskā starojuma avoti, un Direktīva 2006/25/EK paredz veselības un drošības minimālās prasības attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu šādiem avotiem. Eiropas Komisijai nesaistošā paraugprakses rokasgrāmatā par Direktīvas 2006/25/EK īstenošanu ir precīzi noteikti tādu pielietojumu veidi, kas rada minimālu risku, un sniegti ieteikumi saistībā ar citiem. Tajā ir izklāstīta novērtēšanas metodika un aprakstīti pasākumi risku samazināšanai un negatīvās ietekmes uz veselību noteikšanai. Šī publikācija ir pieejama drukātā formātā angļu, franču un vācu valodā, kā arī elektroniskā formātā visās citās ES oficiālajās valodās. Ir pieejams arī kompaktdisks, kurā iekļautas 22 valodu versijas (kataloga numurs: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

Catalog N. : KE-30-10-384-LV-N

Pieejams  EU Publications

Ieteikt šo lapu: