Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

10/10/2019
Χαρτογράφηση των κέντρων επαγγελματικής αριστείας

Χαρτογράφηση των κέντρων επαγγελματικής αριστείας

Τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας (ΚΕΑ) εξελίσσονται σε σημαντική συνιστώσα της πολιτικής ΕΕΚ της ΕΕ. Στα τέλη του
2018 και στις αρχές του 2019, διεξήχθη άσκηση για την σκιαγράφηση των βασικών χαρακτηριστικών των ΚΕΑ, με σκοπό
την αποσαφήνιση της έννοιας και την ανάπτυξη ενωσιακών σχεδίων υποστήριξης. Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα
ευρήματα της εν λόγω άσκησης χαρτογράφησης.

Catalog N. : KE-01-19-739-EL-N

Διαθέσιμα στο  EU Publications

Διαδώστε αυτή τη σελίδα