Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

24/07/2013
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Περίπου το 3 % των Ευρωπαίων ζει και εργάζεται σε κράτος μέλος εκτός της χώρας προέλευσής του. Οι εργαζόμε-νοι αυτοί φέρνουν μαζί τους διαφορετικές δεξιό-τητες και νέα προοπτική στον χώρο εργασίας, ενώ προσφέρουν στους εργοδότες τους τη δυνατότητα να αναζητήσουν τους καταλληλότε-ρους εργαζομένους μεταξύ περισσότερων υποψηφίων. Ο παρών οδηγός αποτελεί μια εισαγωγή στη διαδικα-σία πρόσληψης εργαζομένων από το εξωτερικό, παρου-σιάζοντάς σας τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε. Η παρούσα έκδοση διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και στην ισλανδική και στη νορβηγική γλώσσα.

Catalog N. : KE-32-12-217-EL-C

Διαδώστε αυτή τη σελίδα