Заетост, социални въпроси и приобщаване

20/02/2020
Безопасна работа с произведени наноматериали

Безопасна работа с произведени наноматериали

Настоящото ръководство е специално предназначено да предостави на служителите, които работят с ПНМ и продукти, базирани на нанотехнологии, въведение във въпросите и подходите, свързани с безопасната работа с ПНМ. По-технически насочено справочно ръководство (предназначено да подпомага работодателите и ръководителите, отговарящи за здравето и безопасността, при извършването на оценка на риска и вземането на решения относно нуждите от управление на риска) също е свободно достъпно и може да представлява интерес за служителите, които биха искали да научат повече по темата: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=bg&pubId=8277&furtherPubs=yes

Catalog N. : KE-01-15-163-BG-N

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница