Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Carrefour Belgique - EGF/2019/001

country image

Οι αιτήσεις χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη πρέπει να ακολουθούν μια σειρά προκαθορισμένων σταδίων, από το στάδιο υποβολής της αίτησης μέχρι την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Αιτούμενο ποσό από το ΕΤΠ (σε ευρώ): 1 632 028.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα