Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Veelgestelde vragen

Voor u vertrekt

Het is niet moeilijk om u in het buitenland te laten behandelen, maar worden de kosten dan ook vergoed? Op deze site leest u wat u moet doen en wat er wordt vergoed. De meest gestelde vragen worden beantwoord en er zijn links naar de bevoegde instanties voor de nationale regels. Voorkom onaangename verrassingen en vraag inlichtingen voor u vertrekt.

Al u onder het wettelijk socialezekerheidstelsel van een land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland valt, komt u in aanmerking voor vergoeding van de kosten van een behandeling in het buitenland. Uw nationaliteit is niet belangrijk, als u maar legaal in een van die landen verblijft.

 

Op deze site spreken we voor het gemak over "behandelingen".In de socialezekerheidswetgeving wordt echter gesproken over "verstrekkingen". Het gaat daarbij onder andere om medische zorg, tandheelkunde, geneeskunde en ziekenhuisopname en rechtstreekse betalingen om al die diensten te betalen. Bij "verstrekkingen" worden de kosten van uw behandeling rechtstreeks voor u worden betaald of naderhand aan u vergoed.
In principe wordt uw behandeling alleen betaald als die behandeling is erkend volgens de wetgeving in het land waar u bent verzekerd. Om een voorbeeld te geven: in sommige landen worden de kosten van een verblijf in een kuuroord vergoed, in andere niet. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u vertrekt.

 

 

Er zijn twee verschillende procedures.
Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, verlangt uw zorgverzekeraar bijna altijd dat u toestemming vraagt. De kosten worden dan betaald volgens de regels van het land waar u verzekerd bent. Als de behandeling er duurder is dan wat uw eigen zorgverzekeraar vergoedt, dan krijgt u ook het verschil vergoed. Let op: Voor Zwitserland geldt deze extra vergoeding niet.

Als u niet in het ziekenhuis opgenomen, wordt en u heeft toestemming gevraagd, dan krijgt u toch dezelfde vergoeding. U kunt zich ook zonder voorafgaande toestemming in het buitenland laten behandelen en na terugkeer een vergoeding vragen. De kosten van de behandeling worden dan vergoed volgens de regels van het land waar uw zorgverzekeraar is gevestigd. Let op: Zonder voorafgaande toestemming wordt de behandeling van EER-onderdanen in Zwitserland en van Zwitsers in een EER-land niet vergoed.
Er staat in de EU-wetgeving nog geen definitie om te bepalen wat wel en niet wordt beschouwd als "ziekenhuisopname" of "ziekenhuisbehandeling". Als u twijfelt, raadpleeg dan uw zorgverzekeraar.

 

Toestemming vragen

 

De toestemming wordt verleend met het S2-formulier, een draagbaar Europees standaarddocument dat in alle landen en talen hetzelfde is. Bekijk de voorbeelden.

 

 

Neem contact op met uw zorgverzekeraar.

 

 

Op dit formulier bevestigt uw zorgverzekeraar dat hij de kosten van uw behandeling in het buitenland zal vergoeden. Er staan ook andere gegevens op, zoals de naam van degene die moet worden behandeld, de duur van de behandeling en, indien bekend, de naam van het ziekenhuis.

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een behandeling waarvoor u wordt opgenomen in het ziekenhuis, en een behandeling door een arts in zijn praktijk of bij u thuis, zonder ziekenhuisopname. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat landen een raming moeten kunnen maken van de vraag naar gezondheidszorg en de noodzakelijke infrastructuur daarvoor, en vooral de geografische spreiding daarvan. Zij moeten zorgen dat patiënten altijd een passende behandeling kunnen krijgen en dat er een evenwichtige keuze is aan kwalitatief goede ziekenhuisvoorzieningen, maar ze moeten ook op de kosten letten en zorgen dat er geen menselijke of technische middelen verspild worden. [Jurisprudentie]

Wat wordt er vergoed?

De zorgverzekeraar is alleen verplicht om de kosten te vergoeden die verband houden met uw behandeling in het buitenland, d.w.z. bij een ziekenhuisopname de kosten van de behandeling zelf en de onvermijdelijke kosten van de kamer en het eten in het ziekenhuis.
Maar misschien worden volgens de regels in het land waar u verzekerd bent, ook andere kosten vergoed, zoals de reis van huis naar de plaats van behandeling en/of de reis- en verblijfkosten van uw begeleider. Als u van tevoren toestemming heeft gekregen, kan u die vergoeding later niet meer worden geweigerd louter en alleen omdat u in het buitenland bent behandeld. U heeft dezelfde rechten alsof u was behandeld in het land waar u bent verzekerd.
Als u wilt weten welke kosten in uw geval worden vergoed, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Nee. Een voorbeeld: uw verzoek om toestemming wordt aanvankelijk geweigerd, maar later krijgt u die toestemming alsnog. Uw zorgverzekeraar vergoedt dan alle kosten waarop u recht zou hebben gehad als de dekking u in eerste instantie al was toegezegd (Arrest Vanbraekel, 12 juli 2001, C -368/98, punt 34).
Nog een voorbeeld: u wilt niet wachten op de uitslag van een beroep tegen een weigering. Op zich is dat geen reden om u verder iedere vergoeding te weigeren (Arrest Leichtle, 18 maart 2004, C-8/02, punt 59).

 

Wachtlijsten

 

Wachtlijsten zijn niet in strijd met de EU-wetgeving, maar dat is op zich geen argument waarmee uw zorgverzekeraar een behandeling in het buitenland mag weigeren. De zorgverzekeraar moet kijken naar uw persoonlijke medische toestand en aantonen dat de voorspelde wachttijd voor u aanvaardbaar is op basis van een objectieve medische beoordeling van uw toestand. Bovendien moeten wachtlijsten flexibel en dynamisch worden beheerd, zodat u hoger op de lijst komt te staan als uw toestand verslechtert.

 

Als u geen toestemming krijgt

Nee. Als de wachttijd voor behandeling in het land waar u verzekerd bent, medisch gezien onaanvaardbaar lang is, kan de zorgverzekeraar niet louter en alleen op grond van de kosten weigeren om de behandeling te vergoeden.

U kunt in beroep gaan. De Commissie kan u vertellen hoe u via Solvit uw rechten kunt laten gelden.

Delen