Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Rättspraxis

Om ett EU-lands lagstiftning innebär att en patient inte får någon ersättning för vårdkostnader på ett privat sjukhus i ett annat medlemsland är detta inte förenligt med principen om friheten att tillhandahålla tjänster. EG-domstolen har beaktat den principen vid sin bedömning av bestämmelser som innebär att vård som ges i ett annat medlemsland ska behandlas annorlunda än vård som ges i det egna landet. Patienterna måste själva betala för vård på ett privat sjukhus i ett annat medlemsland och får ingen ersättning för kostnaderna, medan de inte behöver betala någonting för vård i det egna landet på ett offentligt sjukhus eller ett privat sjukhus som slutit avtal med försäkringskassan. Kostnaderna för akutvård vid ett privat sjukhus i ett annat medlemsland ersätts inte heller, medan patienten däremot får ersättning för akutvård i det egna landet vid ett privat sjukhus som inte är anslutet till försäkringskassan. En sådan lagstiftning avskräcker, och till och med hindrar, patienterna från att vända sig till vårdgivare i andra medlemsländer. Ett så kategoriskt förbud är inte anpassat efter det mål som eftersträvas. Man bör kunna anta mindre restriktiva regler som i högre grad överensstämmer med friheten att tillhandahålla tjänster.

Läs domen i Stamatelaki-målet

Om du åker till ett annat EU-land för sjukhusvård och en annan person följer med som hjälp, avgör reglerna i det land där du är försäkrad om kringkostnaderna ersätts eller inte, till exempel kostnader för resor, logi och måltider för dig som försäkrad och ditt ressällskap.

Läs domen i Acereda Herrera-målet

Skyldigheten att ersätta kostnader för sjukhusvård i ett annat EU-land gäller också nationella sjukvårdssystem som ger sådan vård kostnadsfritt. Det brittiska sjukvårdssystemet, National Health Service (NHS), kan inte vägra en patient tillstånd att få vård utomlands med hänvisning till väntetiden för sjukhusvård i bosättningslandet, om NHS inte kan bevisa att väntetiden inte överskrider vad som är medicinskt godtagbart med tanke på patientens tillstånd och vårdbehov.

Läs domen i Watts-målet

Kostnaderna för vård av en person som har blanketterna E 111 och E 112 och som av akuta hälsoskäl måste läggas in på sjukhus i ett land utanför EU, måste betalas av försäkringskassan i det EU-land där man uppehåller sig, i enlighet med det landets regler, för att sedan betalas av den försäkringskassa där patienten är försäkrad.

Läs domen i Keller-målet

Tysk lagstiftning som reglerar statstjänstemäns rätt till ersättning för kurbehandling kringskär rätten att fritt tillhandahålla tjänster. Det är ett omotiverat hinder för friheten att tillhandahålla tjänster att vägra ersättning för kurbehandling som genomgåtts i utlandet, om det inte går att bevisa att den kuren är effektivare än en kurbehandling i Tyskland.

Läs domen i Leichtle-målet

Denna dom bekräftar och kompletterar domen i Müller-Fauré-målet. Förhandstillståndets syfte och funktion beskrivs noggrannare (artikel 22 i förordning nr 1408/71). Att hänvisa till förordning nr 1408/71 ger den försäkrade personen vissa rättigheter som de annars inte skulle ha. Dock är förordning nr 1408/71 bara ett sätt att utnyttja rätten att tillhandahålla vård. Det är ett instrument för att underlätta den friheten.

Läs domen i Inizan-målet

En av de grundläggande principerna i EU-rätten är rätten att fritt tillhandahålla tjänster. Därför får EU-länderna inte kräva att du ska ha förhandstillstånd för vård utanför sjukhus som utförs i ett annat EU-land av en vårdgivare som inte omfattas av något avtal. Däremot kan kravet på förhandstillstånd vara motiverat när det gäller sjukhusvård. EG-domstolen bekräftar att det sätt på vilket sjukvårdssystemet är organiserat inte påverkar din rätt att få dina vårdkostnader ersatta.

Läs domen i Müller-Fauré- och van Riet-målet

Pensionärer har rätt att kräva ersättning för vård utomlands. De nationella myndigheterna får inte kräva förhandstillstånd eller ersätta utgifter enbart om sjukdomen uppstod plötsligt då personen befann sig i ett annat EU-land.

Läs domen i Ioannidis-målet

EG-domstolen anger vilka vårdkostnader som ersätts i samband med en operation på sjukhus. Om du felaktigt vägras tillstånd för sjukhusvård i ett annat EU-land, men tillstånd därefter beviljas, t.ex. genom ett domstolsbeslut, är du berättigad till ersättning för minst det belopp som du skulle ha fått för vård i det land där du är försäkrad.

Läs domen i Vanbraekel-målet

Trots att system som bygger på förhandstillstånd tenderar att kringskära friheten att tillhandahålla sjukhusvård, behövs de för att ekonomiskt balansera socialförsäkringssystemen och för att sjukhusvård ska kunna göras tillgänglig för alla. EG-domstolen anger kriterierna för att bevilja tillstånd för sjukhusvård i ett annat EU-land och definierar vad som räknas som sedvanlig och nödvändig vård enligt nederländsk lag.

Läs domen i Geraets-Smits- och Peerbooms-målet

EU-medborgare kan få vård i ett annat EU-land utan förhandstillstånd och få ersättning i enlighet med taxorna i det land där de är försäkrade. EG-domstolens domar gäller ersättning för inköp av glasögon och öppen tandvård.

Läs domen i Kohll-målet
Läs domen i Decker-målet

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan