Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Jurisprudentie

Een wettelijke regeling van een lidstaat die elke vergoeding van de uitgaven voor verpleging in een particulier ziekenhuis in een andere lidstaat uitsluit, is niet verenigbaar met het beginsel van het vrij verrichten van diensten. Het Hof van Justitie onderzoekt met betrekking tot dit beginsel een regeling waarbij een situatie waarin verpleging in een andere lidstaat plaatsvindt, anders wordt behandeld dan een vergelijkbare situatie waarin de verpleging op het grondgebied van de lidstaat plaatsvindt. In de eerste plaats moet een burger de ziekenhuisverpleging in een particuliere instelling in een andere lidstaat betalen zonder dat deze worden vergoed, terwijl hij geen kosten hoeft te betalen bij een ziekenhuisopname in een publieke of een gecontracteerde particuliere instelling in zijn eigen staat; in de tweede plaats worden de kosten van een spoedopname in een particuliere instelling in een andere lidstaat niet vergoed, terwijl deze wel zouden worden vergoed indien hij in een niet-gecontracteerde particuliere instelling in zijn eigen staat zou zijn opgenomen. Een dergelijke regeling ontmoedigt – of belet zelfs – patiënten om gebruik te maken van de diensten van ziekenhuizen in een andere lidstaat. Het absolute karakter van het verbod is niet aangepast aan het nagestreefde doel: er zouden minder beperkende maatregelen kunnen worden genomen, die beter rekening houden met de vrijheid van dienstverrichting.

Beschrijving van de zaak Stamatelaki

Een behandeling in het ziekenhuis in een andere lidstaat moet ook worden vergoed wanneer de nationale gezondheidsdienst die zorg in eigen land kostenloos verstrekt. De National Health Service (NHS) in het Verenigd Koninkrijk mag een patiënt niet weigeren om vanwege de wachttijd in eigen land voor een behandeling naar het buitenland te gaan, tenzij de NHS kan aantonen dat de bestaande wachttijd, gezien de toestand en de medische behoefte van de patiënt, medisch niet onaanvaardbaar is.

Beschrijving van de zaak Watts

Wanneer iemand met de formulieren E111 en E112 om dringende medische redenen moet worden opgenomen in een land buiten de EU, moet die behandeling worden vergoed volgens de aldaar geldende regels door de zorgverzekeraar in de lidstaat van verblijf namens de zorgverzekeraar in het land waar de patiënt is verzekerd.

Beschrijving van de zaak Keller

De Duitse wetgeving op grond waarvan ambtenaren hun verblijf in een kuuroord vergoed krijgen, is in strijd met de vrijheid van dienstverlening. De kosten van zo'n kuur in het buitenland worden namelijk alleen vergoed als kan worden aangetoond dat die kuur doeltreffender is dan een kuur in Duitsland. Dat is een onrechtmatige belemmering van de vrije dienstverlening.

Beschrijving van de zaak Leichtle 

Dit arrest is een bevestiging van en aanvulling op het arrest in de zaak Müller-Fauré. Het doel en de functie van de voorafgaande toestemming worden erin toegelicht (art. 22 van Verordening 1408/71). Deze verordening biedt verzekerden bepaalde extra rechten. Verordening 1408/71 is één van de manieren om de vrijheid van dienstverlening voor medische behandelingen af te dwingen.
>> Beschrijving van de zaak Inizan

Gepensioneerden hebben recht op een vergoeding van medische behandelingen in het buitenland. De nationale instanties mogen geen voorafgaande toestemming eisen of de kosten alleen vergoeden op voorwaarde dat de patiënt aantoonbaar plotseling ziek is geworden tijdens het verblijf in een ander land.

Beschrijving van de zaak Ioannidis

Een van de uitgangspunten van de Europese wetgeving is de vrijheid van dienstverlening. Daarom mogen lidstaten niet eisen dat patiënten van tevoren toestemming vragen voor een poliklinische behandeling in een andere lidstaat door niet-gecontracteerde dienstverleners. Bij ziekenhuisopname kan voorafgaande toestemming wel gerechtvaardigd zijn. Het Hof bevestigt dat de manier waarop de gezondheidszorg is georganiseerd, geen rol mag spelen bij de manier waarop de kosten worden vergoed.

Beschrijving van de zaak Müller-Fauré en Van Riet 

Het Hof bepaalt welke kosten van een operatie in het ziekenhuis worden vergoed. Als u ten onrechte geen toestemming krijgt voor een behandeling in een ander land, maar later (bijvoorbeeld na een bevel van de rechter) toch toestemming krijgt, dan heeft u recht op een vergoeding van ten minste het bedrag dat u zou hebben gekregen in het land waar u bent verzekerd.

Beschrijving van de zaak Vanbraekel

Hoewel het systeem van de voorafgaande toestemming de vrijheid beperkt om in het buitenland te worden behandeld, is het noodzakelijk om de zorgverzekering in de verschillende landen financieel in evenwicht te houden en te zorgen dat ziekenhuiszorg voor iedereen toegankelijk blijft. Het Hof stelt onder welke voorwaarden toestemming kan worden verleend voor een behandeling in een buitenlands ziekenhuis, en verduidelijkt wat volgens de Nederlandse wet mag worden beschouwd als een noodzakelijke en gebruikelijke behandeling.

Beschrijving van de zaak Geraets-Smits en Peerbooms 

EU-onderdanen mogen zich zonder voorafgaande toestemming laten behandelen in een andere lidstaat en hebben dan recht op vergoeding van de kosten volgens het tarief van het land waar zij zijn verzekerd. Het ging in deze zaken om de kosten van een bril en van poliklinische orthodontie.

Beschrijving van de zaak Kohll
Beschrijving van de zaak Decker

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen