Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Teismų praktika

Valstybių narių įstatymai, pagal kuriuos neatlyginamos jokios stacionarinio gydymo privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, įsteigtose kitose valstybėse narėse, išlaidos, nesuderinami su laisvo paslaugų teikimo principu. Teisingumo teismas nagrinėja šiuo aspektu teisės aktus, pagal kuriuos kitose valstybėse narėse suteiktos gydymo paslaugos traktuojamos skirtingai nei tos pačios valstybės narės teritorijoje suteiktos panašios paslaugos. Pilietis turi sumokėti už gydymo privačioje ligoninėje kitoje valstybėje narėje paslaugas ir šios išlaidos jam nekompensuojamos, tačiau jam nereikia mokėti už gydymo valstybinėje arba sutartį pasirašiusioje privačioje ligoninėje paslaugas savo šalyje. Skubaus stacionarinio gydymo privačioje įstaigoje kitoje valstybėje narėje išlaidos taip pat nekompensuojamos, o skubaus stacionarinio gydymo išlaidos privačioje sutarties nepasirašiusioje įstaigoje savo šalyje yra kompensuojamos. Tokie teisės aktai pacientams atima norą, o gal net ir užkerta kelią kreiptis į ligonines kitose valstybėse narėse. Absoliutus draudimas neatitinka tikslų; galėtų būti numatytos kitokio pobūdžio – ne taip ribojančios ir labiau atitinkančios laisvo paslaugų tiekimo principą – priemonės.

Daugiau informacijos apie Stamatelaki bylą

Jei asmuo, lydimas kito asmens, vyksta gydytis į kitos ES valstybės ligoninę, paciento ir jį lydinčio asmens kelionės, gyvenimo ir maisto išlaidos padengiamos pagal valstybės, kurioje pacientas yra apdraustas, teisės aktų nuostatas.

Daugiau informacijos apie Acereda Herrera bylą

Pareiga sumokėti už kitoje valstybėje narėje suteiktą gydymą ligoninėje taikoma ir nacionalinei sveikatos priežiūros tarnybai, kuri jas teikia nemokamai. Jungtinės Karalystės nacionalinė sveikatos priežiūros tarnyba (NHS) neturi teisės atsisakyti išduoti leidimo gydytis užsienyje, remdamasi gydymo valstybėje, kurioje pacientas gyvena, laukimo termino motyvu, nebent ši tarnyba gali įrodyti, kad gydymo laukimo terminas neviršija termino, kuris yra pateisinamas paciento būklės ir klinikinių poreikių medicininiu įvertinimu./ Jei pacientas prašo leidimo gydytis užsienyje remdamasis tuo, kad gydymasis jo gyvenamoje valstybėje narėje jam negali būti suteiktas per šiam gydymui gauti būtiną terminą, Jungtinės Karalystės nacionalinė sveikatos priežiūros tarnyba (NHS) neturi teisės atsisakyti išduoti šio leidimo, nebent ji įrodytų, kad gydymo laukimo terminas neviršija termino, kuris yra pateisinamas paciento būklės ir klinikinių poreikių medicininiu įvertinimu.

Daugiau informacijos apie Watts bylą

Dėl skubių medicininių priežasčių ne valstybės narės ligoninėje atsidūrusio asmens, turinčio formas E 111 ir E 112, gydymo išlaidas turi padengti buvimo vietos valstybės narės socialinio draudimo institucija pagal šios valstybės taisykles valstybės narės, kurioje asmuo yra apdraustas, institucijos sąskaita.

Daugiau informacijos apie Keller bylą

Vokietijos teisės aktai, susiję su valstybės tarnautojų teise gydytis mineralinių vandenų baseinuose, pažeidžia paslaugų teikimo laisvės principą. Pagal šiuos teisės aktus gydymosi užsienyje išlaidos nepadengiamos, jei neįrodoma, kad gydymasis kitoje šalyje yra veiksmingesnis už gydymąsi Vokietijoje. Toks atsisakymas padengti išlaidas yra nepateisinama paslaugų teikimo laisvės kliūtis.

Daugiau informacijos apie Leichtle bylą

Šis sprendimas patvirtina ir papildo Müller-Fauré bylos sprendimą. Sprendime apibrėžiama išankstinio gydymosi leidimo paskirtis (Reglamentas 1408/71, 22 straipsnis). Pagal Reglamento 1408/71 nuostatas apdraustiems asmenims suteikiamos tam tikros teisės, kurių jie kitaip neturėtų. Tačiau šis reglamentas – tai tik vienas iš būdų, kuriuo užtikrinama sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laisvė. Reglamento paskirtis – padėti naudotis šia laisve.

Daugiau informacijos apie Inizan bylą

Vienas iš ES teisės principų – paslaugų teikimo laisvė. Dėl to valstybės narės negali reikalauti išankstinio gydymosi leidimo, jei asmuo kitoje šalyje naudojasi gydymo ne ligoninėje paslaugomis, kurias teikia nesutartiniai paslaugų teikėjai. Gydymosi ligoninėje atveju reikalavimas turėti išankstinį gydymosi leidimą galėtų būti pagrįstas. Teismas patvirtina, kad jūsų teisė į išlaidų kompensavimą nepriklauso nuo sveikatos priežiūros sistemų organizavimo būdo.

Daugiau informacijos apie Müller-Fauré ir Van Riet bylą

Pensininkai turi teisę reikalauti, kad būtų padengtos užsienyje gautų medicininių paslaugų išlaidos. Nacionalinės valdžios institucijos neturi reikalauti išankstinio gydymosi leidimo ir padengti išlaidas tik tuo atveju, jei asmuo lankydamasis kitoje šalyje susirgo netikėtai.

Daugiau informacijos apie Ionnidis bylą

Teismas apibrėžia, kurios gydymosi išlaidos padengiamos operacijos ligoninėje atveju. Jei jums buvo nepagrįstai atsisakyta išduoti leidimą gydytis kitos šalies ligoninėje, o vėliau gydymosi leidimas jums vis dėlto buvo išduotas (pvz., teismo sprendimu), turite teisę reikalauti, kad jums būtų padengta bent tokia gydymosi išlaidų suma, kurią būtumėte gavęs gydydamasis šalyje, kurioje esate apdraustas.

Daugiau informacijos apie Vanbraekel bylą 

Nors išankstiniais gydymosi leidimais pagrįstos sistemos gali riboti ligoninių medicininių paslaugų teikimo laisvę, jos yra reikalingos tam, kad socialinės apsaugos sistemos būtų finansiškai subalansuotos, o ligoninių teikiamos paslaugos visiems prieinamos. Teismas apibrėžia leidimų gydytis kitos ES šalies ligoninėje išdavimo kriterijus ir tai, kas pagal Olandijos teisę yra paprastas ir būtinas gydymas.

Daugiau informacijos apie Geraets-Smits ir Peerboms bylą

ES piliečiai gali be išankstinio gydymosi leidimo gydytis kitoje valstybėje narėje, o jų gydymosi išlaidos padengiamos pagal šalies, kurioje jie yra apdrausti, draudimo išmokų tarifus. Šios teismo bylos susijusios su akinių ir ortodontinio ambulatorinio gydymo išlaidų padengimu.

Daugiau informacijos apie Kohllio bylą
Daugiau informacijos apie Deckerio bylą

Bendrinti šį puslapį