Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Kohtupraktika

Liikmesriigi õigusakt, mis välistab teises liikmesriigis asuvas eraraviasutuses saadud ravi kulude hüvitamise, ei ole kooskõlas teenuste vaba osutamise põhimõttega. Euroopa Kohus analüüsib sellest põhimõttest lähtudes õigusakti, milles sätestatakse ravikulude erinev hüvitamine sõltuvalt sellest, kas ravi saadakse oma või muu liikmesriigi territooriumil. Ühest küljest peab kodanik tasuma haiglaravi eest teise liikmesriigi eraraviasutuses, ilma et seda talle hüvitataks, samal ajal kui ta ei pea midagi maksma haiglaravi eest oma riigis asuvas avalikus raviasutuses või eraraviasutuses, millega sotsiaalkindlustusasutusel on sõlmitud leping; teisest küljest ei hüvitata talle kulutusi kiireloomulise ravi eest teise liikmesriigi eraraviasutuses, samal ajal kui need oleks talle hüvitatud, kui ta oleks oma riigis saanud haiglaravi eraraviasutuses, millega sotsiaalkindlustusasutusel lepingut ei ole. Selline õigusakt mõjutab patsiente mitte kasutama teistes liikmesriikides asutatud teenuseosutaja pakutavaid haiglateenuseid või isegi takistab neil seda teha. Keelu absoluutsus ei vasta taotletavale eesmärgile; oleks võimalik võtta vähem piiravaid ja teenuste osutamise vabadusega rohkem arvestavaid meetmeid.

Stamatelakisi kohtuasja üksikasjad

Kui kindlustatu reisib haiglaravi eesmärgil mõnda ELi liikmesriiki ja teda saadab teine isik, siis sõltub kindlustatud isiku ja teda saatva isiku reisi-, majutus- ja toitlustuskulude hüvitamise viis sellest, kuidas selliseid kulusid hüvitatakse riigis, kus isik on kindlustatud.

Acereda Herrera kohtuasja üksikasjad

Teises liikmesriigis saadud haiglaravi kulude hüvitamise kohustus on kohaldatav ka riikliku tervishoiuteenistuse suhtes, mis võimaldab sellist ravi tasuta. Ühendkuningriigi Riiklik Tervishoiuteenistus (National Health Service) ei või keelduda andmast patsiendile teises riigis ravi saamiseks luba elukohariigis haiglaravi saamise ooteaja põhjendusel, kui ta ei suuda tõendada, et ooteaeg ei ületa ajavahemikku, mis on meditsiiniliselt aktsepteeritav, arvestades patsiendi seisundit ja kliinilisi vajadusi.

Wattsi kohtuasja üksikasjad

Isiku, kellele on väljastatud vormid E111 ja E112 ning kes kiireloomuliste meditsiiniliste põhjuste tõttu vajab haiglaravi kolmandas riigis, ravikulud peab katma külastatava liikmesriigi sotsiaalkindlustusasutus oma riigis kehtivate tingimuste alusel, tehes seda selle sotsiaalkindlustusasutuse nimel, kus isik on kindlustatud.

Kelleri kohtuasja üksikasjad

Saksamaa õigusaktid, mis reguleerivad riigiteenistujate õigust sanatooriumiravi kulude hüvitamisele, mõjutavad teenuste osutamise vabadust. Välismaa sanatooriumis saadud ravikuuri kulude hüvitamisest keeldumise näol on tegemist teenuste osutamise vabaduse põhjendamatu takistamisega. Erandiks on olukord, kui kindlustatu ei suuda tõendada, et välismaal saadud ravikuur on tõhusam, kui seda oleks Saksamaal saadud ravikuur.

Leicthle’i kohtuasja üksikasjad

Selle kohtuotsusega kinnitas ja täiendas Euroopa Kohus Müller-Fauré kohtuasjas tehtud otsust. Kohtuotsuses täpsustati eelneva loa eesmärki ja rolli (määruse nr 1408/71 artikkel 22). Määrus nr 1408/71 annab kindlustatud isikutele teatud õigusi, mis neil muidu puuduksid. Samas on määrus nr 1408/71 ainult üks võimalus tervishoiuteenuste osutamise vabaduse teostamiseks. See määrus hõlbustab nimetatud vabaduse teostamist.

Inizani kohtuasja üksikasjad

Üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid on teenuste osutamise vabadus. Seetõttu ei või liikmesriigid nõuda, et hangiksite eelneva loa teises liikmesriigis haiglavälise ravi saamiseks teenusepakkujatelt, kes ei tegutse lepingu alusel. Haiglaravi korral võib aga eelneva loa nõue olla õigustatud. Euroopa Kohus kinnitas, et tervishoiusüsteemide korraldamise viis ei mõjuta isiku õigust kulude hüvitamisele.

Müller-Fauré ja Van Rieti kohtuasja üksikasjad

Pensionäridel on õigus nõuda välismaal saadud ravi hüvitamist. Riiklikud asutused ei või nõuda eelnevat luba ega hüvitada kulusid ainult juhul, kui haigus ilmnes isiku teises liikmesriigis viibimise ajal ootamatult.

Ioannidise kohtuasja üksikasjad

Euroopa Kohus määratles, millised haiglas tehtava operatsiooniga seotud ravikulud kuuluvad hüvitamisele. Kui teile jäetakse teises liikmesriigis haiglaravi saamiseks ebaõigesti luba andmata, ent luba antakse hiljem – näiteks kohtuotsusega –, siis on teil õigus nõuda vähemalt selle summa hüvitamist, mis oleks teile hüvitatud siis, kui oleksite ravi saanud riigis, kus olete kindlustatud.

Vanbraekeli kohtuasja üksikasjad

Ehkki eelneval loal põhinevad süsteemid kipuvad piirama haiglaraviga seotud meditsiiniteenuste osutamise vabadust, on need vajalikud selleks, et sotsiaalkindlustussüsteemid oleksid rahaliselt tasakaalus ja et haiglateenused oleksid kõigile kättesaadavad. Euroopa Kohus pani paika teises ELi liikmesriigis haiglaravi saamiseks loa andmise kriteeriumid ja määratles, mida peetakse Madalmaade õiguse kohaselt tavapäraseks ja vajalikuks raviks.

Geraets-Smitsi ja Peerbomsi kohtuasja üksikasjad

Euroopa Liidu kodanikud võivad saada ravi teises liikmesriigis ilma eelneva loata ja neil on õigus taotleda ravikulude hüvitamist vastavalt selle riigi hüvitisemääradele, kus nad on kindlustatud. Need kohtuasjad olid seotud prillide ja ambulatoorse hambaravi maksumuse hüvitamisega.

Kohlli kohtuasja üksikasjad
Deckeri kohtuasja üksikasjad

 

 
 
 

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte