Заетост, социални въпроси и приобщаване

Съдебна практика

Законодателство на държава-членка, което изключва каквото и да е възстановяване на финансовите разходи, направени за лечение в частно лечебно заведение, намиращо се в друга държава-членка, е несъвместимо с принципа на свободното предоставяне на услуги. Съдът прави анализ на основата на този принцип на нормативна уредба, която третира по различен начин положение, при което лечението е предоставено в друга държава-членка, от подобно положение, при което здравните грижи са предоставени на територията на държавата-членка. От една страна, даден гражданин трябва да заплати болничните услуги, предоставени в частно лечебно заведение в друга държава-членка, без те да му бъдат възстановени, докато в същото време не трябва да заплаща никакви разходи в случай на хоспитализиране в обществено лечебно заведение или в сключило договор със здравната каса частно лечебно заведение в собствената си държава-членка; от друга страна, разходите за неотложно болнично лечение в частно лечебно заведение в друга държава-членка не му се възстановяват, докато те биха му били възстановени, ако той бъде хоспитализиран в частно лечебно заведение в собствената си държава-членка, което няма договор със здравната каса. Подобна нормативна уредба разубеждава, и дори възпрепятства пациентите да се обръщат към болничните служби в други държави-членки. Абсолютният характер на забраната не съответства на целите; би следвало да се предвидят мерки, които са по-малко рестриктивни и съблюдават в по-голяма степен принципа на свободното предоставяне на услуги.

Подробности по делото Watts

При пътуване с придружител за болнично лечение в друга държава на ЕС покриването на разходите за пътуване, настаняване и храна на осигуреното лице и неговия/нейния придружител в случаите на болнично лечение в друга държава-членка зависят от съответните правила в страната, в която лицето е осигурено.

Подробности по делото Acereda Herrera

Задължението за възстановяване на разходите за болнично лечение в друга държава-членка се отнася и до национална здравна служба, която предоставя подобно лечение безплатно. Националната здравна служба на Обединеното кралство не може да откаже разрешение на пациента да се лекува в чужбина на основание продължителността на изчакване за болнично лечение в държавата на пребиваване, освен ако не докаже, че периодът на изчакване не надвишава медицински допустимия период с оглед състоянието на пациента и клиничните нужди.

Подробности по делото Watts

Разходите за медицинско лечение на лице, притежаващо формуляри E 111 и E 112, което по спешни медицински причини трябва да бъде прието в болница в държава, която не е член на ЕС, трябва да бъдат поети в съответствие с нейните правила от социалноосигурителната институция на държавата-членка на престой от името на съответната институция в държавата-членка на осигуряване.

Подробности по делото Keller

Законодателството на Германия, уреждащо правото на държавните служители на възстановяване на разходите за балнеолечение нарушава свободното предоставяне на услуги. Отказът за възстановяване на разходи за лечение в чужбина, освен ако не се докаже, че то е по-ефикасно от подобно лечение в Германия, е неоснователна пречка пред тази свобода.

Подробности по делото Leichtle

Това решение потвърждава и допълва делото Müller-Fauré. То уточнява целта и ролята на предварителното разрешение (член 22, Регламент № 1408/71). Позоваването на Регламент № 1408/71 предлага на осигурените лица определени права, от които те не биха могли да се възползват при други обстоятелства. Въпреки това Регламент № 1408/71 е само един от начините за упражняване на правото на свободно предоставяне на здравни услуги. Той е инструмент, улесняващ тази свобода.

Подробности по делото Inizan

Един от основните принципи на правото на ЕС е свободното предоставяне на услуги. При това положение държавите-членки не могат да изискват предварително разрешение за извънболнично лечение в друга държава-членка, предоставено от лица, работещи без договор. За разлика от това в случаите на болнично лечение изискването за предварително разрешение може да бъде основателно. Съдът потвърждава, че начинът на организация на системите на здравеопазване не засяга вашето право да получите покритие на разходите си.

Подробности по делото Müller-Fauré и Van Riet

Пенсионерите имат право да искат възстановяване на разходите за медицинско лечение в чужбина. Националните власти не могат да изискват предварително разрешение или да възстановяват разходите само в случаите на внезапно възникнало заболяване по време на пребиваване в друга страна.

Подробности по делото Ioannidis

Съдът уточнява кои от разходите за лечение, свързани с операция в болнични условия, се покриват. Ако неправилно са ви отказали разрешение за болнично лечение в друга държава, но впоследствие все пак получите това разрешение — например по силата на съдебно решение — имате право на възстановяване поне на сумата, която щяхте да сте получили за лечение в страната, в която сте осигурени.

Подробности по делото Vanbraekel

Въпреки че системите, основаващи се на предварително разрешение, до известна степен ограничават свободното предоставяне на болнични медицински услуги, те са необходими за гарантиране на финансова уравновесеност на системите за социално осигуряване и на достъпни болнични услуги за всички. Съдът уточнява критериите за предоставяне на разрешение за болнично лечение в друга държава от ЕС и дефинира какво се счита за обичайно и необходимо лечение съгласно нидерландското право.

Подробности по делото Geraets-Smits и Peerboоms

Гражданите на ЕС могат да получат медицинско лечение в друга държава-членка без предварително разрешение и разходите им да бъдат възстановени в съответствие с тарифите на страната, в която са осигурени. Съдебните дела в случая се отнасят до възстановяване на разходите за очила и амбулаторно ортодонтско лечение.

Подробности по делото Kohll
Подробности по делото Decker

 

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница