Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Rozszerzenie UE – przepisy przejściowe

Pracownicy z nowych państw członkowskich – uzgodnienia przejściowe

Ograniczenia dotyczące swobodnego przepływu pracowników mogą zostać wprowadzone wobec obywateli nowych państw członkowskich na okres przejściowy nie dłuższy niż 7 lat od ich wstąpienia do UE. Obecnie ograniczeniami takimi objęci są obywatele z:

  • Chorwacji (która wstąpiła do UE 1 lipca 2013 r.)

Rządy poszczególnych państw, które już należały do UE, mogą same decydować o stosowaniu ewentualnych ograniczeń dotyczących pracowników z tych krajów oraz o charakterze takich ograniczeń. Jednakże:

  • Nie mogą ograniczać prawa do swobodnego podróżowania, wyłącznie prawo do pracy w innym kraju w charakterze osoby zatrudnionej.
  • W ciągu dwóch lat od przystąpienia danego kraju do UE jego obywatele mogą mieć ograniczony dostęp do rynku pracy państw, które należały już do UE. Mogą np. zostać objęci obowiązkiem ubiegania się o pozwolenie na pracę. Jeżeli jedno z państw członkowskich chce przedlużyć ten okres o kolejne trzy lata, musi poinformować o tym Komisję Europejską przed upływem pierwszych dwóch lat obowiązywania tych przepisów.
  • Istnieje również możliwość dodatkowego przedłużenia tego okresu – o kolejne dwa lata – jeżeli dane państwo członkowskie zgłosi Komisji poważne zakłócenia na swoim rynku pracy. Po upływie 7 lat wszelkie ograniczenia muszą jednak zostać zniesione.
  • Pracownikom objętym krajowymi ograniczeniami przysługuje prawo pierwszeństwa w stosunku do obywateli krajów spoza UE.
  • Pracownicy zatrudnieni legalnie w danym kraju UE mają prawo do traktowania na równi z obywatelami kraju, w którym pracują.
  • Państwa, których obywatele podlegają tego rodzaju ograniczeniom ze strony innego kraju UE, mają prawo nałożyć podobne ograniczenia na obywateli tego kraju.

Dalsze informacje na ten temat znaleźć można w traktatach akcesyjnych.

Udostępnij tę stronę