Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Διεύρυνση - μεταβατικές διατάξεις

Εργαζόμενοι από τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ - Μεταβατικές ρυθμίσεις

Είναι δυνατόν να ισχύουν περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ και για μεταβατική περίοδο 7 ετών το πολύ μετά την προσχώρησή τους στην ΕΕ. Επί του παρόντος ο περιορισμός αυτός αφορά εργαζομένους από τις εξής χώρες:

  • Κροατία (προσχώρησε την 1η Ιουλίου 2013)

Οι κυβερνήσεις των παλαιών κρατών μελών μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιες αν επιθυμούν να εφαρμόσουν περιορισμούς στους εργαζομένους από αυτές τις χώρες και τι είδους περιορισμούς. Ωστόσο:

  • Δεν επιτρέπεται να περιορίσουν τη γενική ελευθερία μετακίνησης, παρά μόνον το δικαίωμα εργασίας σε άλλη χώρα με την ιδιότητα του μισθωτού.
  • Για τα δύο πρώτα χρόνια μετά την προσχώρηση μιας χώρας στην ΕΕ, η εθνική νομοθεσία και η πολιτική των παλαιών κρατών μελών καθορίζουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας εργαζομένων από την χώρα αυτή καθώς και την απαίτηση έκδοσης άδειας εργασίας. Αν μια χώρα επιθυμεί να συνεχίσει την εφαρμογή αυτών των περιορισμών για τρία ή περισσότερα χρόνια, οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή πριν από το τέλος των πρώτων δύο χρόνων.
  • Μετά το διάστημα αυτό, οι χώρες μπορούν να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν περιορισμούς για ακόμη δύο χρόνια εφόσον ενημερώσουν την Επιτροπή για σοβαρές διαταραχές στην αγορά εργασίας τους, ενώ όλοι οι περιορισμοί πρέπει να λήξουν μετά από 7 χρόνια.
  • Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε εργαζόμενους που υπόκεινται σε εθνικούς περιορισμούς έναντι εργαζομένων από χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ.
  • Εφόσον εργάζονται νόμιμα σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους εργαζομένους που είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία εργάζονται.
  • Οι χώρες των οποίων οι υπήκοοι αντιμετωπίζουν τέτοιους περιορισμούς μπορούν να επιβάλουν ισοδύναμους περιορισμούς σε εργαζόμενους από αυτή την χώρα.

Δείτε τις επιμέρους συνθήκες προσχώρησης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα