Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Rozšíření – přechodná ustanovení

Pracovníci z nových členských států EU – přechodná opatření

Pracovníků ze členských zemí se mohou poté, co jejich země vstoupí do EU, po přechodnou dobu maximálně 7 let týkat omezení volného pohybu pracovních sil. V současné době se týkají pracovníků z těchto zemí:

Vlády jednotlivých členských zemí EU mohou samy za sebe rozhodnout o tom, zda a jaká chtějí uplatňovat na pracovníky z těchto dvou zemí omezení. Nicméně:

  • Nesmějí omezit svobodu cestování obecně, pouze právo pracovat v jiné zemi v zaměstnaneckém poměru.
  • První dva roky po vstupu té které země do EU určují přístup jejich pracovníků na svůj trh práce země, které už byly součástí EU předtím, podle svého vnitrostátního práva a politiky. Je tedy možné, že si tito pracovníci musejí vyřídit pracovní povolení. Pokud chce nějaká členská země v těchto omezeních pokračovat další tři roky, musí o tom před skončením prvního dvouletého období Komisi informovat.
  • Poté mohou země omezení uplatňovat ještě další dva roky, pokud Komisi informují o vážném narušení svého pracovního trhu. Po 7 letech všechna omezení končí.
  • Pracovníkům, na něž se vztahují vnitrostátní omezení, se povinně dává přednost před pracovníky z nečlenských zemí.
  • Jakmile jsou pracovníci v určité zemi EU legálně zaměstnáni, mají nárok na stejné zacházení jako pracovníci se státní příslušností této země.
  • Země, vůči jejichž státním příslušníkům se v určité zemi uplatňuje omezení, mohou na svém území uplatnit rovnocenná omezení na její pracovníky.

Další podrobnosti jsou uvedeny v jednotlivých přístupových smlouvách.

Sdílet tuto stránku