Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Offentliga och andra samråd

Titel

Offentligt samråd om en möjlig EU-åtgärd för att lösa problemen med tillgången till socialt skydd för personer i alla former av anställning inom ramen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Politikområde(n)

Sysselsättning, socialt skydd

Målgrupp(er)

Allmänheten och alla berörda parter, i synnerhet organisationer som har ett intresse i frågor kring socialt skydd, såsom: regeringar, offentliga myndigheter, företag.

Samrådsperiod Från :     20/11/2017     till :   15/01/2018
Syftet med samrådet

Kommissionen har tillkännagivit ett initiativ om tillgången till socialt skydd i sitt arbetsprogram för 2017. Initiativet ska åtfölja den europeiska pelaren för sociala rättigheter som lanserades den 26 april 2017.

För att säkerställa att det allmänna intresset i unionen – i kontrast till särintressen hos ett mindre antal berörda parter – blir väl representerat i utformningen av ett EU-initiativ om tillgången till socialt skydd, ser kommissionen det som sin plikt att genomföra ett offentligt samråd, och vill att detta ska göras så brett som möjligt.

Målet med samrådet om EU-initiativet om tillgången till socialt skydd är att lägga fram högkvalitativa och trovärdiga förslag genom att ge berörda parter möjligheten att tillhandahålla synpunkter. Detta säkerställer också att det finns ansvarsskyldighet och insyn.

Med grundval i artiklarna 153 och 154 i EUF-fördraget genomför kommissionen, innan de lämnar något förslag på det socialpolitiska området, ett samråd med arbetsgivare och arbetstagare om den möjliga inriktningen av en EU-åtgärd följt av ett ingående samråd i en andra fas. Den första fasen av samrådet avslutades den 23 juni 2017, och det indikerar att villkoren för en förhandling mellan arbetsmarknadens parter inte har uppfyllts.

Eftersom inte alla egenföretagare omfattas av arbetsmarknadens parter utan ofta företräds av deras egna organisationer eller inte alls, och eftersom ett potentiellt initiativ också skulle omfatta icke-lagstiftande åtgärder som inte omfattas av artikel 153, anser kommissionen att det är viktigt att också anordna andra samrådsaktiviteter såsom detta offentliga samråd.

Resultaten av samrådet kommer att beaktas vid utarbetandet av kommissionens icke-lagstiftande och lagstiftande förslag.

Så här lämnar du ditt bidrag

Vi välkomnar bidrag från privatpersoner, organisationer och myndigheter.

Klicka här om du vill delta i samrådet.

Läs samrådsdokumentet
Gå till frågeformuläret: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c50f4bbb-1eaa-4a84-82c0-fa71876f6354?&surveylanguage=SV
Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd
Bakgrundsdokument: Offentligt samråd om möjliga EU-åtgärder för att lösa problemen med tillgången till socialt skydd för personer med alla former av anställningar inom ramen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Kontakt Ansvarig avdelning : Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, enhet C.2: Modernisering av sociala trygghetssystem
e-post : EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu
postadress :Enhet C.2: Modernisering av sociala trygghetssystem, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, Europeiska kommissionen, Rue Joseph II 27, 1049 Bryssel – BELGIEN
Läs bidragen För att öka öppenheten uppmanas organisationer att informera allmänheten om vilka de är genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om organisationen inte är registrerad offentliggörs synpunkterna separat från bidragen från registrerade organisationer.
Resultaten av samrådet och kommande etapper
Sekretesspolicy bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Skydd av personuppgifter  

Dela den här sidan