Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Verejné konzultácie a ďalšie konzultačné činnosti

Názov

Verejná konzultácia o prípadných opatreniach EÚ na riešenie výziev súvisiacich s prístupom k sociálnej ochrane pre osoby vo všetkých formách zamestnania v rámci Európskeho piliera sociálnych práv

Oblasť(ti) politiky

Zamestnanosť, sociálna ochrana

Cieľová(-é) skupina(-y)

Široká verejnosť a všetky zainteresované strany, najmä organizácie so záujmom v záležitostiach sociálnej ochrany ako: vlády, orgány verejnej moci, podniky.

Obdobie trvania konzultácie Od :     20/11/2017     do :   15/01/2018
Predmet konzultácie

Komisia oznámila vo svojom pracovnom programe na rok 2017 iniciatívu týkajúcu sa prístupu k sociálnej ochrane. Táto iniciatíva má sprevádzať európsky pilier sociálnych práv zavedený 26. apríla 2017.

S cieľom zabezpečiť, aby bol pri navrhovaní iniciatívy EÚ týkajúcej sa prístupu k sociálnej ochrane primerane zohľadnený všeobecný verejný záujem Únie, a nie osobitné záujmy úzkeho okruhu zainteresovaných skupín, Komisia považuje za svoju povinnosť viesť otvorenú verejnú konzultáciu a želá si, aby bola čo najrozsiahlejšia.

Cieľom konzultácií so zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o iniciatívu EÚ týkajúcu sa prístupu k sociálnej ochrane, je preto zabezpečiť kvalitné a dôveryhodné návrhy na základe spätnej väzby zainteresovaných strán. Zabezpečí sa tým aj transparentnosť a zodpovednosť.

Na základe článkov 153 a 154 ZFEÚ Komisia pred predložením akéhokoľvek návrhu v sociálnej oblasti konzultuje so sociálnymi partnermi o možnom zameraní činností Únie. Za tým nasleduje v druhej fáze hĺbková konzultácia. Prvá fáza konzultácie sa skončila 23. júna 2017 a vyplýva z nej, že podmienky rokovania medzi sociálnymi partnermi neboli splnené.

Vzhľadom na to, že sociálni partneri nezastupujú všetky samostatne zárobkovo činné osoby, ale tieto sú často zastúpené svojimi vlastnými organizáciami alebo nie sú zastúpené vôbec, a keďže by sa prípadná iniciatíva vzťahovala aj na nelegislatívne opatrenia mimo článku 153, Komisia považuje za dôležité organizovať ďalšie konzultačné činnosti, ako je napríklad táto verejná konzultácia.

Výsledky konzultácie budú slúžiť ako základ pri príprave nelegislatívnych a legislatívnych návrhov Komisie.

Spôsob predkladania príspevkov

Vítané sú príspevky občanov, organizácií a orgánov verejnej správy.

Príspevok môžete predložiť tu.

Zobraziť konzultačný dokument
Zobraziť dotazník: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c50f4bbb-1eaa-4a84-82c0-fa71876f6354?&surveylanguage=SK
Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie
Podkladový dokument: Verejná konzultácia o prípadných opatreniach EÚ na riešenie výziev súvisiacich s prístupom k sociálnej ochrane pre osoby vo všetkých formách zamestnania v rámci Európskeho piliera sociálnych práv: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Kontaktné údaje zodpovedný útvar : Európska komisia, GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, oddelenie C.2: Modernizácia systémov sociálnej ochrany
e-mail : EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu
poštová adresa :Oddelenie C.2: Modernisation of social protection systems, DG Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission, Rue Joseph II 27, B-1049 Brussels BELGIUM
Zobraziť príspevky V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v registri transparentnosti EÚ a prijatím kódexu správania platného pre tento register. Príspevky nezaregistrovaných organizácií sa uverejňujú oddelene od príspevkov zaregistrovaných organizácií.
Závery konzultácie a ďalšie kroky
Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Ochrana osobných údajov  

Zdieľať stránku