Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Verejné konzultácie a ďalšie konzultačné činnosti

Názov

Otvorená verejná konzultácia na účely hodnotenia Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) v polovici trvania

Oblasť(ti) politiky

Zamestnanosť a sociálne záležitosti, rovnaké príležitosti, spravodlivosť a základné práva, sociálne začlenenie

Cieľová(-é) skupina(-y)

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. Komisia však uvíta najmä príspevky zainteresovaných strán priamo zapojených do FEAD, ako sú zainteresované strany zapojené do riadenia operačných programov, organizácie zapojené do poskytovania pomoci z FEAD buď ako príjemcovia alebo ako projektoví partneri a jednotlivci, ktorí dostávajú podporu z FEAD.

Obdobie trvania konzultácie Od :     03/02/2017     do :   05/05/2017
Predmet konzultácie

Výsledky sa použijú aj ako podklady pre pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom sa predstavia výsledky hodnotenia v polovici trvania. Verejná konzultácia pomôže určiť, či sú potrebné nejaké opatrenia na zmenu vykonávacích pravidiel a postupov v rámci súčasného a nasledujúceho programového obdobia.

Spôsob predkladania príspevkov

Vítané sú príspevky občanov, organizácií a orgánov verejnej správy.

Príspevok môžete predložiť tu.

Zobraziť konzultačný dokument
Zobraziť dotazník: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FEADmid-term?surveylanguage=SK
Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie
Podkladový dokument - FEAD: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Kontaktné údaje zodpovedný útvar : GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, oddelenie G4: Hodnotenie a posúdenie vplyvu
e-mail : EMPL-G4-UNIT@ec.europa.eu
poštová adresa :European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion Unit G4: Evaluation and Impact Assessment B-1049 Brussels BELGIUM
Zobraziť príspevky V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v registri záujmových skupín a prijatím kódexu správania. Príspevky nezaregistrovaných organizácií sa uverejňujú oddelene od príspevkov zaregistrovaných organizácií.
Závery konzultácie a ďalšie kroky
Report on the Open Public Consultation on the mid-term evaluation of FEAD
en
Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Ochrana osobných údajov  

Zdieľať stránku