Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Verejné konzultácie a ďalšie konzultačné činnosti

Názov

Verejná konzultácia na účely strednodobého hodnotenia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

Oblasť(ti) politiky

Zamestnanosť, sociálne záležitosti, mládež

Cieľová(-é) skupina(-y)

V rámci konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. Komisia však uvíta najmä príspevky zainteresovaných strán a účastníkov/prijímateľov pomoci, ktorí sú priamo zapojení do činností v rámci EGF v programovom období 2014 – 2020, a predovšetkým príspevky: – zainteresovaných strán zapojených do navrhovania a poskytovania podpory z EGF, – zainteresovaných strán zapojených do riešenia širších otázok súvisiacich s reštrukturalizáciou na úrovni podnikov, odvetví alebo regiónov, – pr

Obdobie trvania konzultácie Od :     18/05/2016     do :   18/09/2016
Predmet konzultácie

Táto verejná konzultácia má prispieť k strednodobému hodnoteniu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa článku 20 nového nariadenia o EGF (1309/2013), ktoré bolo prijaté v decembri 2013. Strednodobé hodnotenie sa týka činností EGF v období rokov 2014 – 2015. V rámci hodnotenia sa v čo najširšom rozsahu zhromaždia názory zainteresovaných strán a prijímateľov pomoci.

Verejná konzultácia má teda dvojitú úlohu: pomôže posúdiť účinnosť, efektívnosť, udržateľnosť a ďalšie aspekty analyzovaných prípadov a zároveň prispeje k formovaniu budúcnosti EGF. Očakáva sa, že verejná konzultácia bude cenným prínosom pre budúci vývoj fondu.

Spôsob predkladania príspevkov

Príspevok môžete predložiť tu.

Zobraziť konzultačný dokument bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Zobraziť dotazník: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5704b2e2-a098-4e3f-9799-9fe4249e74fe?surveylanguage=SK
Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie
Kontaktné údaje zodpovedný útvar : GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, oddelenie F2: EGF, Zdieľané hospodárenie
e-mail : EMPL-EGF-EVALUATION@ec.europa.eu
poštová adresa :Unit F2: EGF, Shared Management DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission, Rue Joseph II, 27 – 00/120, B-1049 BRUXELLES
Zobraziť príspevky V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v registri transparentnosti a prijatím kódexu správania, ktorý je v tomto registri obsiahnutý. Príspevky nezaregistrovaných organizácií sa uverejňujú oddelene od príspevkov zaregistrovaných organizácií.
Závery konzultácie a ďalšie kroky
Contributions to the Open Public Consultation
en
Report of the Open Public Consultation
en
Synopsis of Consultations
en
Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Ochrana osobných údajov  

Zdieľať stránku