Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Tytuł

Konsultacje społeczne w kontekście oceny ex post Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2007-2013

Obszary polityki

Edukacja, Zatrudnienie, Równość szans, Sprawiedliwość i prawa podstawowe, Polityka regionalna, Sprawy społeczne, sieci transeuropejskie, Młodzież

Grupy docelowe

Do wzięcia udziału w tych konsultacjach zachęcamy wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje. Szczególnie zależy nam na tym, by odpowiedzi udzieliły strony bezpośrednio zaangażowane w EFS w okresie programowania 2007-2013:  podmioty zaangażowane w zarządzanie programami operacyjnymi, w tym państwa członkowskie, instytucje zarządzające, organy wykonawcze na wszystkich szczeblach, partnerzy społeczni i inni partnerzy reprezentowani w komitecie monitorującym, podmioty zaangażowane w realiza

Czas trwania konsultacji Od :     03/02/2016     do :   27/04/2016
Cel konsultacji

Konsultacje mają na celu zapoznanie się z opiniami ogółu społeczeństwa oraz stron bezpośrednio uczestniczących w Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) w okresie programowania 2007-2013 w 28 państwach członkowskich UE. Konsultacje stanowią uzupełnienie analizy i szeregu badań tematycznych zleconych przez DG EMPL w ramach oceny ex post EFS.

Jak przesłać odpowiedź

Odpowiedzi mogą nadsyłać osoby prywatne, a także organizacje i instytucje państwowe.

W celu przesłania odpowiedzi proszę kliknąć tutaj.

Zobacz dokument konsultacyjny de en fr
Zobacz kwestionariusz: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f9cdd4df-cb4a-d0b3-3f6b-46953709f6c2
Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
Background - Public consultation in the context of ex-post evaluation of the European Social Fund during the 2007-2013 programming period: de en fr
Dane kontaktowe dział Komisji : DG EMPL, Dział G4 Ewaluacja i ocena wpływu
e-mail : EMPL-G4-UNIT@ec.europa.eu
adres pocztowy :Unit G 4: Evaluation & Impact Assessment DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission B-1049 Bruksela BELGIA
Zobacz odpowiedzi Aby zapewnić przejrzystość, organizacje proszone są o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane są publikowane oddzielnie.
Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Analysis and Summary of the Public Consultation for ESF 2007-2013 Ex-post Evaluation - Final report
en
Oświadczenie o ochronie prywatności en
Ochrona danych osobowych  

Udostępnij tę stronę