Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Tytuł

Konsultacje społeczne w sprawie programu wspierania mobilności „Twoja pierwsza praca z EURES-em” i wariantów przyszłych działań UE w dziedzinie mobilności młodych pracowników wewnątrz UE

Obszary polityki

Swobodny przepływ pracowników, mobilność zawodowa

Grupy docelowe

Do udziału w konsultacjach społecznych, które są dostępne w językach urzędowych UE, zapraszamy wszystkich obywateli i organizacje z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. z 28 krajów UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Czas trwania konsultacji Od :     22/01/2016     do :   22/04/2016
Cel konsultacji

Konsultacje odbywają się w ramach oceny ex post programu wspierania mobilności „Twoja pierwsza praca z EURES-em”. Ocena służy przeanalizowaniu ewentualnych wariantów przyszłych działań w dziedzinie wspierania mobilności młodych pracowników w UE.

Celem konsultacji jest zapoznanie się z opiniami obywateli krajów EOG, zainteresowanych stron i ekspertów na temat znaczenia zawodowej mobilności wewnątrzunijnej oraz programu wspierania mobilności zawodowej „Twoja pierwsza praca z EURES-em” dla przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży. Konsultacje mają też umożliwić zgromadzenie opinii  dotyczących oceny ex post programu (tj. pod kątem jego przydatności, skuteczności, wydajności, spójności, komplementarności i wartości dodanej na poziomie UE, a także zrównoważonego charakteru, wpływu i organizacji programu oraz zarządzania nim) oraz ewentualnych zmian na przyszłość.

 

Do udziału w konsultacjach społecznych, które są dostępne w językach urzędowych UE, zapraszamy wszystkich obywateli i organizacje z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. z 28 krajów UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W szczególności kierujemy zaproszenie do: 

  • zainteresowanych stron na poziomie UE/EOG: partnerów społecznych, organizacji młodzieżowych (jak np. Europejskie Forum Młodzieży), naukowców i środowisk akademickich oraz zespołów ekspertów;
  • zainteresowanych stron na poziomie krajowym: ministerstw lub władz regionalnych odpowiedzialnych za zatrudnienie młodzieży, pracodawców (zwłaszcza MŚP), publicznych i prywatnych służb zatrudnienia (w tym sieci EURES i służb zajmujących się realizację  programu „Twoja pierwsza praca z EURES-em”), krajowych partnerów społecznych, naukowców i środowisk akademickich oraz ośrodków analitycznych, instytucji zarządzających EFS i organów pośredniczących, krajowych organizacji młodzieżowych i organizacji pozarządowych (tj. członków Europejskiego Forum Młodzieży);
  • osób prywatnych: młodzieży poniżej 35. roku życia;
innych zainteresowanych stron na poziomie UE/EOG lub krajowym: organizacji szkoleniowych, organizacji pozarządowych, miast i gmin, izb handlowych, organizacji pośredniczących zarządzających krajowymi lub finansowanymi ze środków unijnych programami lub systemami wspierania mobilności (np. agencji krajowych programu Erasmus+) i osób prywatnych.

Jak przesłać odpowiedź

Odpowiedzi można przesyłać za pośrednictwem kwestionariusza online (EU Survey).

Aby zapewnić uczciwość i przejrzystość procesu konsultacji, uwzględnione zostaną wyłącznie odpowiedzi otrzymane za pośrednictwem kwestionariusza internetowego i tylko one zostaną włączone do sprawozdania podsumowującego otrzymane odpowiedzi. Otrzymane odpowiedzi mogą zostać opublikowane w internecie, chyba że respondent zastrzeże, że informacje mają zostać potraktowane jako poufne. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi znajduje się w oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zobacz dokument konsultacyjny bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Zobacz kwestionariusz: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/95c23e4e-10be-0d6e-14f9-94823ac57ea6?surveylanguage=pl
Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
Dane kontaktowe dział Komisji : Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
e-mail : EMPL-CONSULTATION-YFEJ@ec.europa.eu
adres pocztowy :DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, dział D.1 (Swobodny przepływ pracowników, EURES), rue Joseph II 27, B-1049 Bruksela
Zobacz odpowiedzi Aby zapewnić przejrzystość, organizacje zostały poproszone o podanie istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze grup interesu oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania.
Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Oświadczenie o ochronie prywatności bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Ochrona danych osobowych  

Udostępnij tę stronę