Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Sabiedriskās apspriešanas un citas konsultēšanās darbības

Nosaukums

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Darba iestādi un Eiropas sociālā nodrošinājuma numuru

Politikas joma(-s)

ES sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija, darbaspēka mobilitāte, nodarbinātība

Mērķa grupa(-s)

Apspriešanā tiek aicināti piedalīties visi cilvēki un organizācijas. Lai gan šajā apspriešanā nav paredzēts izcelt nevienu konkrētu ieinteresēto personu kategoriju, mēs gaidām atbildes no valsts, reģiona vai vietējā līmeņa publiskajām iestādēm, sociālajiem partneriem, nozarē strādājošajiem (piemēram, no konsultantiem), pasniedzējiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un privātpersonām, profesionālā vai citādā kārtā.

Apspriešanas periods No :     27/11/2017     līdz :   07/01/2018
Apspriešanas mērķis

Savā 2017. gada runā par stāvokli Savienībā priekšsēdētājs Junkers paziņoja par plāniem izveidot Eiropas Darba iestādi, kas gādātu, lai ES noteikumi par darbaspēka mobilitāti tiktu ieviesti taisnīgi, vienkārši un efektīvi un lai tiktu radīts Eiropas sociālā nodrošinājuma numurs, kam vajadzētu vienkāršot un modernizēt iedzīvotāju saziņu ar valsts pārvaldes iestādēm visādās politikas jomās. Tiesību aktu priekšlikumi par abām iniciatīvām ir paziņoti Eiropas Komisijas 2018. gada darba programmā, un tos plānots pieņemt līdz 2018. gada otrajam ceturksnim. 

Šīs sabiedriskās apspriešanas mērķis ir sakopot ieinteresēto personu viedokļus un domas par šiem jautājumiem ietekmes novērtēšanas nolūkā.

Kā iesniegt komentārus

Piedalieties, aizpildot tiešsaistes anketu

Skatīt apspriešanas dokumentu bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Skatīt aptaujas lapu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2c9d2bbf-f180-4386-afc5-7a7ccfae611f?&surveylanguage=LV
Atsauces un cita veida dokumenti, saistītās apspriešanas
Fact sheet on the European Labour Authority: en
Inception impact assessment: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority : en
Inception impact assessment: A European Social Security Number and Insurance Status Verifier: en
Kontaktinformācija atbildīgais dienests : Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta 01. nodaļa “Koordinācija” un D2. nodaļa “Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija”
e-pasts : EMPL-OPC-EUROPEAN-LABOUR-AUTHORITY@ec.europa.eu,EMPL-OPC-EUROPEAN-SOCIALSECURITY-NUMBER@ec.europa.eu
pasta adrese :Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD, 01. un D2. nodaļa, B-1049 Brisele, Beļģija
Skatīt nosūtītos komentārus

Anonymous replies

Signed replies

Apspriešanas rezultāti un turpmākie posmi
Konfidencialitātes paziņojums bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Personas datu aizsardzība  

Ieteikt šo lapu: