Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Sabiedriskās apspriešanas un citas konsultēšanās darbības

Nosaukums

Sabiedriskā apspriešana par iespējamo ES rīcību, lai Eiropas sociālo tiesību pīlāra ietvaros risinātu ar piekļuvi sociālajai aizsardzībai saistītās problēmas cilvēkiem visos nodarbinātības veidos

Politikas joma(-s)

Nodarbinātība, sociālā aizsardzība

Mērķa grupa(-s)

Plaša sabiedrība un visas ieinteresētās personas, jo īpaši organizācijas, kam ir interese par sociālās aizsardzības jautājumiem, tādas kā: valdības, publiskās iestādes, uzņēmumi.

Apspriešanas periods No :     20/11/2017     līdz :   15/01/2018
Apspriešanas mērķis

Komisija savā 2017. darba programmā ir paziņojusi par iniciatīvu saistībā ar piekļuvi sociālajai aizsardzībai. Šī iniciatīva papildina Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kas sāka darboties 2017. gada 26. aprīlī.

Lai, veidojot tādu ES iniciatīvu, kas saistīta ar piekļuvi sociālajai aizsardzībai, tiktu ņemtas vērā Eiropas Savienības plašas sabiedrības intereses pretstatā šaura ieinteresēto personu loka īpašajām interesēm, Komisija par pienākumu uzskata veikt atklātu sabiedrisko apspriešanu un vēlas apspriesties pēc iespējas plašākā mērogā.

Tādējādi, ļaujot ieinteresētajām personām paust viedokli, ieinteresēto personu apspriešanā par ES iniciatīvu saistībā ar piekļuvi sociālajai aizsardzībai vajadzētu nākt klajā ar kvalitatīviem un uzticības cienīgiem priekšlikumiem. Tā tiek arī nodrošināta pārredzamība un pārskatatbildība.

Pamatojoties uz Līguma par ES darbību 153. un 154. pantu, pirms Komisija iesniedz priekšlikumus sociālās politikas jomā, tā apspriežas ar darba devējiem un darba ņēmējiem par Savienības rīcības iespējamo ievirzi, un pēc tam rīko padziļinātu otru apspriešanās posmu. Pirmais apspriešanās posms beidzās 2017. gada 23. jūnijā, un tas liecina, ka nav izpildīti nosacījumi sarunām starp sociālajiem partneriem.

Tā kā ne visi pašnodarbinātie pieder pie sociālajiem partneriem, bet viņus nereti pārstāv pašnodarbināto organizācijas vai viņi netiek pārstāvēti nemaz un tā kā varbūtēja iniciatīva paredzētu arī neleģislatīvus pasākumus, uz kuriem neattiecas 153. pants, tad Komisija tomēr uzskata, ka ir būtiski rīkot vēl citas apspriešanas kā šo atklāto sabiedrisko apspriešanu.

Apspriešanas rezultātus ņems vērā, izstrādājot Komisijas neleģislatīvos/tiesību akta priekšlikumus.

Kā iesniegt komentārus

Aicinām piedalīties iedzīvotājus, organizācijas un publiskās iestādes.

Aptaujas anketu var aizpildīt šeit.

Skatīt apspriešanas dokumentu
Skatīt aptaujas lapu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c50f4bbb-1eaa-4a84-82c0-fa71876f6354?&surveylanguage=LV
Atsauces un cita veida dokumenti, saistītās apspriešanas
Informatīvais dokuments: Sabiedriskā apspriešana par iespējamo ES rīcību, lai Eiropas sociālo tiesību pīlāra ietvaros risinātu ar piekļuvi sociālajai aizsardzībai saistītās problēmas cilvēkiem visos nodarbinātības veidos: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Kontaktinformācija atbildīgais dienests : Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta C.2. nodaļa “Sociālās aizsardzības sistēmu modernizācija”
e-pasts : EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu
pasta adrese :Unit C.2: Modernisation of social protection systems, DG Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission, Rue Joseph II 27, B-1049 Brussels BELGIUM
Skatīt nosūtītos komentārus Pārredzamības labad organizācijas ir aicinātas sniegt atklātībai visu attiecīgo informāciju par sevi, reģistrējoties ES Pārredzamības reģistrā un apstiprinot tā ētikas kodeksa ievērošanu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtās atbildes publicēs atsevišķi no reģistrēto organizāciju atbildēm.
Apspriešanas rezultāti un turpmākie posmi
Konfidencialitātes paziņojums bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Personas datu aizsardzība  

Ieteikt šo lapu: