Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Sabiedriskās apspriešanas un citas konsultēšanās darbības

Nosaukums

Atklāta sabiedriskā apspriešana, lai izvērtētu ES aģentūras EUROFOUND, CEDEFOP, ETF un EU-OSHA

Politikas joma(-s)

Nodarbinātība un sociālās lietas

Mērķa grupa(-s)

Šajā apspriešanā aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un publiskās un privātās organizācijas. It īpaši vēlamies saņemt atbildes no tiem, kas no 2011. līdz 2016. gadam bija aģentūru Eurofound, Cedefop, ETF un EU-OSHA ieinteresētās personas.

Apspriešanas periods No :     05/04/2017     līdz :   05/07/2017
Apspriešanas mērķis

Pašreiz tiek izvērtētas četras Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta pakļautībā esošās aģentūras, tālab šīs apspriešanas mērķis ir iegūt informāciju no plašas sabiedrības un ieinteresētajām personām un uzzināt viņu viedokli par 1) šo aģentūru darba nozīmīgumu, rezultativitāti, efektivitāti, saskaņotību un ES pievienoto vērtību un 2) šo četru aģentūru nākotni, apzinot jaunas idejas par būtiskiem jautājumiem, kas skar to nākotni, tostarp par transversāliem un pārvaldības aspektiem.

Kā iesniegt komentārus

Aicinām piedalīties iedzīvotājus, organizācijas un publiskās iestādes.

Ja vēlaties piedalīties, atveriet apspriešanas lapu.

Skatīt apspriešanas dokumentu
Skatīt aptaujas lapu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cf26d989-543e-4b2b-82c0-f353c455d36b?surveylanguage=LV
Atsauces un cita veida dokumenti, saistītās apspriešanas
INFORMATĪVAIS DOKUMENTS - Atklāta sabiedriskā apspriešana, lai izvērtētu ES aģentūras – Eurofound, Cedefop, ETF un EU-OSHA: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Kontaktinformācija atbildīgais dienests : Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD, G4 nodaļa “Izvērtēšana un ietekmes novērtēšana”
e-pasts : EMPL-G4-UNIT@ec.europa.eu
pasta adrese :Unit G4: Evaluation & Impact Assessment DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission B-1049 Brussels BELGIUM
Skatīt nosūtītos komentārus Pārredzamības labad organizācijas tiek aicinātas publiskot attiecīgo informāciju par sevi, reģistrējoties Pārredzamības reģistrā un piekrītot ievērot tā rīcības kodeksu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtās atbildes publicēs atsevišķi no reģistrēto organizāciju atbildēm.
Apspriešanas rezultāti un turpmākie posmi
Konfidencialitātes paziņojums
Personas datu aizsardzība  

Ieteikt šo lapu: