Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Viešos konsultacijos ir kita konsultavimosi veikla

Pavadinimas

Viešos konsultacijos dėl Europos darbo institucijos ir Europos socialinio draudimo numerio

Politikos sritis (-ys)

ES socialinės apsaugos koordinavimas, darbo jėgos judumas, užimtumas

Tikslinė(-s) grupė(-s)

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi asmenys ir organizacijos. Nors konsultacijos nėra skirtos kurios nors konkrečios kategorijos suinteresuotiesiems subjektams, tikimasi sulaukti nacionalinio, regionų arba vietos lygmens valdžios institucijų, socialinių partnerių, praktikuojančių specialistų (pavyzdžiui, konsultantų), akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės organizacijų ir atskirų piliečių asmeninių arba profesinių atsiliepimų.

Konsultacijų laikotarpis Nuo :     27/11/2017     līdz :   07/01/2018
Konsultacijų tikslas

2017 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė apie planus įsteigti Europos darbo instituciją, kuri užtikrintų sąžiningą, paprastą ir veiksmingą ES darbo jėgos judumo taisyklių įgyvendinimą, ir sukurti Europos socialinio draudimo numerį, kuris turėtų supaprastinti ir modernizuoti piliečių bendravimą su įvairių politikos sričių administravimo institucijomis. Europos Komisija 2018 m. darbo programoje paskelbė, kad dėl abiejų iniciatyvų pateikti pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriuos planuojama priimti iki 2018 m. antro ketvirčio. 

Šių viešų konsultacijų tikslas – sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę šiais klausimais siekiant pateikti informaciją, reikalingą poveikio vertinimui atlikti.

Kaip teikti savo nuomonę

Pateikite savo atsakymus internetinį klausimyną

Rodyti konsultacijų dokumentą bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Rodyti klausimyną: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2c9d2bbf-f180-4386-afc5-7a7ccfae611f?&surveylanguage=LT
Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos
Fact sheet on the European Labour Authority: en
Inception impact assessment: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority : en
Inception impact assessment: A European Social Security Number and Insurance Status Verifier: en
Kontaktiniai duomenys Atsakinga tarnyba : DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission, Unit 01: Coordination and Unit D2: Social Security Coordination
E. paštas : EMPL-OPC-EUROPEAN-LABOUR-AUTHORITY@ec.europa.eu,EMPL-OPC-EUROPEAN-SOCIALSECURITY-NUMBER@ec.europa.eu
Pašto adresas :Unit 01 and Unit D2, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, B-1049 Belgium
Rodyti nuomones

Anonymous replies

Signed replies

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai
Pranešimas apie privatumo apsaugą bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Asmens duomenų apsauga  

Bendrinti šį puslapį