Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Julkiset kuulemiset ja muut kuulemistapahtumat

Otsikko

Julkinen kuuleminen mahdollisista Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin puitteissa tehtävistä EU:n toimista, joilla vastataan sosiaalisen suojelun saatavuuden haasteisiin kaikissa työsuhteiden muodoissa

Politiikan ala(t)

Työllisyys, sosiaalinen suojelu

Kohderyhmä(t)

Suuri yleisö ja kaikki sidosryhmät, erityisesti organisaatiot, jotka toimivat sosiaalisen suojelun alalla, esim: hallitukset, viranomaiset, yritykset.

Kuulemisen kesto alkamispäivä:     20/11/2017     päättymispäivä:   15/01/2018
Kuulemisen tavoite

Komission vuoden 2017 työohjelmaan on sisällytetty sosiaalisen suojelun saatavuutta koskeva aloite. Aloitteen on tarkoitus täydentää 26. huhtikuuta 2017 käynnistettyä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria.

Jotta unionin kaikkien kansalaisten edut – eikä vain harvojen sidosryhmien kapea-alaiset edut – tulisivat otetuiksi asianmukaisesti huomioon sosiaalisen suojelun saatavuutta koskevan EU-aloitteen suunnittelussa, komissio katsoo velvollisuudekseen suorittaa avoimen julkisen kuulemisen ja haluaa sen olevan mahdollisimman laaja.

Sosiaalisen suojelun saatavuutta koskevaan EU-aloitteeseen liittyvän kuulemisen tavoitteena on siis korkealaatuisten ja uskottavien ehdotusten esittäminen asianosaisilta tahoilta saatavan palautteen avulla.  Näin varmistetaan myös avoimuus ja vastuuvelvollisuus.

Ennen kuin komissio antaa ehdotuksen sosiaalipolitiikan alalla, se kuulee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 ja 154 artiklan perusteella työmarkkinaosapuolia unionin toimien mahdollisesta suunnasta ja sen jälkeen perusteellisemmin prosessin toisessa vaiheessa. Kuulemisen ensimmäinen vaihe päättyi 23. kesäkuuta 2017, ja edellytykset työmarkkinaosapuolten välisille neuvotteluille eivät täyttyneet.

Koska kaikki itsenäiset ammatinharjoittajat eivät kuulu työmarkkinajärjestöjen piiriin, vaan heillä on omat edustusorganisaationsa tai ei lainkaan edustusta ja koska mahdollinen aloite kattaa myös 153 artiklan soveltamisalaan kuulumattomat ei-lainsäädännölliset toimenpiteet, komission mielestä on tärkeää järjestää muitakin tämän avoimen julkisen kuulemisen kaltaisia kuulemisia.

Komission käyttää kuulemisen tuloksia apuna lainsäädäntöehdotusten ja muiden ehdotusten valmistelussa.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemiseen voivat osallistua niin kansalaiset, organisaatiot kuin viranomaisetkin.

Vastaamaan pääsee tästä linkistä.

Tausta-asiakirja
Kyselylomake : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c50f4bbb-1eaa-4a84-82c0-fa71876f6354?&surveylanguage=FI
Viiteasiakirjat ja muut asiaan liittyvät kuulemiset
Tausta-asiakirja: Julkinen kuuleminen mahdollisista Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin puitteissa tehtävistä EU:n toimista, joilla vastataan sosiaalisen suojelun saatavuuden haasteisiin kaikissa työsuhteiden muodoissa: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Yhteystiedot Asiasta vastaava yksikkö : Euroopan komissio, Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, yksikkö C.2: Sosiaalisen suojelun järjestelmien nykyaikaistaminen
Sähköposti : EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu
Postiosoite :Unit C.2: Modernisation of social protection systems, DG Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission, Rue Joseph II 27, B-1049 Brussels BELGIUM
Katso vastaukset Avoimuuden varmistamiseksi organisaatioita pyydetään rekisteröitymään avoimuusrekisteriin, johon kirjattavat tiedot ovat julkisia. Samalla niiden on sitouduttava noudattamaan rekisterin sääntöjä. Jos organisaatio ei ole rekisteröitynyt avoimuusrekisteriin, sen antamat vastaukset julkaistaan erillään rekisteröityneiden organisaatioiden vastauksista.
Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet
Tietosuojaperiaatteet bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Henkilötietojen suojaaminen  

Jaa tämä sivu