Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Offentlige høringer og andre høringsaktiviteter

Titel

Offentlig høring om mulige EU-tiltag til bekæmpelse af problemer med adgang til social sikring for personer i alle former for beskæftigelse inden for rammerne af den europæiske søjle for sociale rettigheder

Politikområde(r)

Beskæftigelse og social sikring

Målgruppe(r)

Offentligheden og alle interessenter, herunder især organisationer, der interesserer sig for social sikring som f.eks: regeringer, offentlige myndigheder, virksomheder.

Høringsperiode Fra :     20/11/2017     til :   15/01/2018
Formål med høringen

Kommissionen har i sit arbejdsprogram for 2017 bebudet et initiativ vedrørende adgang til social sikring. Dette initiativ er en del af EU's søjle for sociale rettigheder, der blev lanceret den 26. april 2017.

Da Kommissionen ønsker, at det er EU's generelle samfundsinteresser, og ikke specifikke gruppers særinteresser, der afspejles i udformningen af initiativet vedrørende adgang til social sikring, ser den det som sin pligt at iværksætte en offentlig høring, som skal nå så bredt ud som muligt.

Det er derfor Kommissionens mål med den offentlige høring som optakt til EU's initiativ vedrørende adgang til social sikring, at den skal føre til troværdige forslag af høj kvalitet ved give de interesserede parter mulighed for at komme med deres input. Høringen er desuden med til at sikre gennemsigtighed og ansvarliggørelse.

Som fastsat i artikel 153 og 154 i TEUF skal Kommissionen, inden den fremsætter forslag på det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område, iværksætte en høring af både arbejdsgivere og arbejdstagere om den mulige retning for eventuelle EU-tiltag, og denne høring skal dernæst følges op af en mere tilbundsgående høring. Den første høring blev afsluttet den 23. juni 2017 og viste, at betingelserne for forhandling mellem arbejdsmarkedets parter ikke er til stede.

En del selvstændige er imidlertid ikke omfattet af begrebet arbejdsmarkedets parter, men er enten repræsenteret af deres egne organisationer eller slet ikke repræsenteret. Af denne grund og fordi et potentielt EU-tiltag også ville omfatte ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger, der ligger uden for artikel 153, anser Kommissionen det for væsentligt at gennemføre andre høringsaktiviteter som f.eks. denne offentlige høring.

Høringsresultaterne vil indgå i udarbejdelsen af Kommissionens ikke-lovgivningsmæssige og/eller lovgivningsmæssige forslag.

Sådan afgiver du dit bidrag

Vi modtager gerne besvarelser fra både borgere, organisationer og offentlige myndigheder.

Klik her for at indsende din besvarelse.

Se høringsdokument
Gå til spørgeskema : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c50f4bbb-1eaa-4a84-82c0-fa71876f6354?&surveylanguage=DA
Referencedokumenter og andre relevante høringer
Baggrundsdokument: Offentlig høring om mulige EU-tiltag til bekæmpelse af problemer med adgang til social sikring for personer i alle former for beskæftigelse inden for rammerne af den europæiske søjle for sociale rettigheder: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Kontaktinformation ansvarlig tjenestegren : GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, Kontor C.2: Modernisering af socialsikringssystemerne
е-mail : EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu
postadresse :Kontor C.2: Modernisering af socialsikringssystemerne, GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, Rue Joseph II 27, B-1049 Bruxelle, Belgien
Se bidragene For at sikre åbenhed opfordres organisationerne til at give offentligheden den relevante information om sig selv ved at registrere sig i EU's åbenhedsregister og skrive under på dets adfærdskodeks. Besvarelser fra organisationer, der ikke har registreret sig, bliver offentliggjort særskilt fra besvarelser fra registrerede organisationer.
Resultater af høringen og næste skridt
Særlig databeskyttelseserklæring bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Beskyttelse af personoplysninger  

Del denne side