Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Veřejné konzultace a další konzultační činnost

Název

Veřejná online konzultace týkající se programu mobility nazvaného Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Oblast(-i)

Volný pohyb pracovníků, mobilita pracovních sil

Cílová(-é) skupina(-y)

Konzultace je k dispozici v úředních jazycích EU a mohou se jí zúčastnit všichni občané a organizace z Evropského hospodářského prostoru (EHP), tedy z 28 zemí EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska

Trvání konzultace Od :     22/01/2016     do :   22/04/2016
Cíl konzultace

Konzultace probíhá v rámci hodnocení ex-post programu mobility „Tvoje první práce přes EURES“. Hodnocení se rovněž věnuje možnostem, jak v budoucnu politicky podpořit mobilitu mladých pracovních sil uvnitř EU.

Účelem konzultace je seznámit se s názory občanů, zainteresovaných subjektů a odborníků z EHP a shromáždit jejich odpovědi na otázky týkající se významu mobility pracovních sil uvnitř EU a programu mobility „Tvoje první práce přes EURES“ v zájmu řešení nezaměstnanosti mladých lidí. Jejím cílem je rovněž získat názory pro účely hodnocení ex-post programu mobility „Tvoje první práce přes EURES“ (tzn. jeho relevantnost, efektivita, účinnost, soudržnost, doplňování se s ostatními iniciativami a přidaná hodnota pro EU, udržitelnost, dopad a jeho organizace a správa) a na možný vývoj do budoucna.

Konzultace je k dispozici v úředních jazycích EU a mohou se jí zúčastnit všichni občané a organizace z Evropského hospodářského prostoru (EHP), tedy z 28 zemí EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, zejména pak: 

  • zainteresované subjekty na úrovni EU/EHP: sociální partneři, organizace mládeže (např. Evropské fórum mládeže), výzkumní pracovníci, akademici a skupiny odborníků
  • zainteresované subjekty na vnitrostátní úrovni: ministerstva či regionální orgány zodpovědné za zaměstnanost mladých lidí, zaměstnavatelé (zejména malé a střední podniky), veřejné a soukromé služby zaměstnanosti (včetně sítě EURES a programu Tvoje první práce přes EURES), sociální partneři, výzkumní pracovníci, akademici a skupiny odborníků, řídící orgány či zprostředkující subjekty ESF, národní mládežnické organizace a nevládní organizace (tzn. členové Evropského fóra mládeže)
  • jednotlivci: osoby mladší 35 let

další zainteresované subjekty na vnitrostátní úrovni a úrovni EU/EHP: organizace zajišťující odbornou přípravu, nevládní organizace, obce, obchodní komory, zprostředkovatelské organizace spravující vnitrostátní nebo evropské programy mobility (např. národní agentury programu Erasmus+) a další jednotlivci.

Jak zaslat příspěvek

Vítány jsou příspěvky od občanů i organizací, a to prostřednictvím online dotazníku (viz stránky EU Survey).

Jelikož konzultace musí proběhnout standardním a transparentním způsobem, budou zohledněny a do souhrnné zprávy zahrnuty pouze ty odpovědi, které byly zaslány prostřednictvím online dotazníku. Obdržené příspěvky mohou být zveřejněny na internetu, s výjimkou případů, kde respondent výslovně uvede, aby informace byly považovány za důvěrné. Podrobnější informace o tom, jak bude s vaším příspěvkem a osobními údaji nakládáno, najdete v prohlášení o ochraně soukromí.

Zobrazit podkladový dokument ke konzultaci bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Zobrazit dotazník : http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/95c23e4e-10be-0d6e-14f9-94823ac57ea6?surveylanguage=cs
Referenční dokumenty a související konzultace
Kontaktní údaje příslušný útvar : GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování
e-mail : EMPL-CONSULTATION-YFEJ@ec.europa.eu
poštovní adresa :GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, oddělení D.1 (Volný pohyb pracovníků, EURES), Rue Joseph II 27, 1049 Brusel
Zobrazit příspěvky V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku zástupců zájmových skupin a poskytly tak o sobě relevantní údaje a zavázaly se k dodržování kodexu chování.
Výsledky konzultace a další kroky
Prohlášení o ochraně osobních údajů bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Ochrana osobních údajů  

Sdílet tuto stránku