Заетост, социални въпроси и приобщаване

Обществени консултации и други консултационни дейности

Заглавие

Обществена консултация относно възможните действия на равнище ЕС за преодоляване на предизвикателствата, свързани с достъпа до социална закрила на лицата, които упражняват всякакви форми на заетост, в рамките на европейския стълб на социалните права

Области на политиката

Трудова заетост, социална закрила

Целеви групи

Широката общественост и всички заинтересовани страни, и по-специално образувания, които се интересуват от въпроси, свързани със социалната закрила, като: • правителства, • публични органи, • дружества.

Период на допитването От :     20/11/2017     до :   15/01/2018
Цел на допитването:

В своята работна програма за 2017 г. Комисията обяви инициатива във връзка с достъпа до социална закрила. Инициативата придружaва европейския стълб на социалните права, чието начало беше поставено на 26 април 2017 г.

За да се гарантира, че широкият обществен интерес на Съюза — а не специфичните интереси на тесен кръг групи от заинтересовани страни — е отразен добре при разработването на инициативата на ЕС във връзка с достъпа до социална закрила, Комисията счита за свое задължение да проведе открита обществена консултация и би искала тя да бъде възможно най-широка.

Целта на консултацията със заинтересованите страни относно инициативата на ЕС във връзка с достъпа до социална закрила е да събере висококачествени и надеждни предложения, като даде възможност на заинтересованите страни да дадат обратна информация. Това осигурява също така прозрачност и отчетност.

Съгласно членове 153 и 154 от ДФЕС преди да внесе предложение в областта на социалната политика, Комисията провежда консултация с ръководните органи и представителите на работната сила относно възможната насока на дадено действие на Съюза, последвана от задълбочена консултация на втори етап. Първият етап на консултацията приключи на 23 юни 2017 г. От него става ясно, че условията за преговори между социалните партньори не са изпълнени.

Въпреки това, тъй като не всички самостоятелно заети лица са обхванати от социалните партньори, но често биват представлявани от своите собствени организации или нямат никакъв представител, и тъй като една потенциална инициатива ще обхване също така незаконодателни мерки извън обхвата на член 153, Комисията счита, че е важно да се организират други консултативни дейности като настоящата открита обществена консултация.

Резултатите от консултацията ще допринесат за подготовката на законодателни/незаконодателни предложения на Комисията.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Ще се радваме да получим мнения и предложения от граждани, организации и публични органи.

Моля, щракнете тук, за да изпратите Вашите мнения и предложения.

Разглеждане на документа за допитване
Разглеждане на въпросника: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c50f4bbb-1eaa-4a84-82c0-fa71876f6354?&surveylanguage=BG
Документи за справка и други допитвания, свързани с настоящото допитване
Съпътстващ документ: Обществена консултация относно възможните действия на равнище ЕС за преодоляване на предизвикателствата, свързани с достъпа до социална закрила на лицата, които упражняват всякакви форми на заетост, в рамките на европейския стълб на социалните права: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
За контакти Отговорна служба: ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия, отдел C.2 „Модернизация на системите за социална закрила“
Електронна поща: EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu
Пощенски адрес:Unit C.2: Modernisation of social protection systems, DG Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission, Rue Joseph II 27, B-1049 Brussels BELGIUM
Разглеждане на коментарите и предложенията

В интерес на прозрачността организациите се приканват да предоставят на обществеността информация за себе си, като се регистрират в Регистъра на ЕС за прозрачност и се ангажират да спазват неговия Кодекс за добро поведение. Ако организацията не е регистрирана, коментарите и предложенията ѝ се публикува отделно от тези на регистрираните организации.

Резултати от допитването и следващи стъпки
Специална декларация за защита на личните данни bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Защита на личните данни  

Споделете тази страница