Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Λίγα λόγια για μας

Οι πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων της ΕΕ αποφέρουν πρακτικά οφέλη στους πολίτες σε τομείς όπως, η εξεύρεση εργασίας, η μετακίνηση σε ένα άλλο κράτος μέλος για εργασία ή για άλλους λόγους, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, κ.λπ. Σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους φορείς, η Γενική Διεύθυνση εξετάζει προβλήματα που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση, τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης και τη μεταβολή της κοινωνικής πραγματικότητας. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες για:

  • Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας μέσω της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης (η οποία συνενώνει τις αντίστοιχες εθνικές πολιτικές) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (με προϋπολογισμό 9 δις ευρώ, που διαχειρίζεται το ταμείο σε συνεργασία με τα κράτη μέλη). 
  • Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και συντονισμό των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης, που σημαίνει ότι κάθε υπήκοος χώρας της ΕΕ έχει το δικαίωμα να ζει και να εργάζεται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και ότι όποιος μεταβαίνει σε άλλο κράτος μέλος δεν θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την κοινωνική του ασφάλιση και την υγειονομική του περίθαλψη.
  • Καλύτερες συνθήκες εργασίας, με την καθιέρωση ελάχιστων προτύπων στον χώρο εργασίας, μέσω της ενίσχυσης και της ανάπτυξης του κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του εκσυγχρονισμού των εργασιακών σχέσεων και της υποστήριξης των Ευρωπαίων εργαζομένων που επιθυμούν την κινητικότητα. 
  • Κοινωνική ένταξη με τη στήριξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στη μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, στην αξιολόγηση των νέων δημογραφικών και κοινωνικών εξελίξεων. 
  • Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζονται στο ετήσιο διαχειριστικό πρόγραμμα της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών.

Συνεδριάσεις που πραγματοποίησε ο γενικός διευθυντής

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για διαφάνεια, οι γενικοί διευθυντές/γενικές διευθύντριες δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούν με οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενους.

Πληροφορίες για τις συνεδριάσεις που πραγματοποίησε ο γενικός διευθυντής Joost Korte

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα