Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Izsakiet savu viedokli par sociālās Eiropas stiprināšanu

Eiropas sociālo tiesību pīlārs ir mūsu sociālā stratēģija, kuras mērķis ir gādāt, lai pāreja uz klimatneitralitāti, digitalizāciju un demogrāfiskā pāreja, kā arī atgūšanās no Covid-19 pandēmijas notiktu sociāli taisnīgā veidā. Pīlāram ir 20 pamatprincipi.

Lai ES spētu izkļūt no pašreizējās krīzes, tai jānodrošina ekonomikas atveseļošana, ekonomika jāpadara stiprāka un jāievirza pāreja uz zaļu saimniekošanas veidu un digitalizāciju. Tas nedrīkst notikt uz nabadzīgāko iedzīvotāju, reģionu vai valstu rēķina. Atveseļošanas procesam ir jābūt iekļaujošam un taisnīgam. Eiropas sociālo tiesību pīlārs ir kas līdzīgs kompasam, kas noder, risinot mūsu laika sociālās un ekonomiskās problēmas.

Lai veicinātu pīlāra ieviešanu un sagatavotu rīcības plānu pīlāra īstenošanai (tas tiks publicēts 2021. gada sākumā), Komisija ir sākuši plašu apspriešanos ar ES dalībvalstīm, reģioniem un visiem mūsu partneriem.

Kopā mēs uzlabosim Eiropas sociālo tirgus ekonomiku, lai tā atbilstu šodienas un rītdienas iespējām un izaicinājumiem un nodrošinātu taisnīgu pāreju visiem.

Tāpēc Komisija aicina visus partnerus līdz 2020. gada 30. novembrim paust viedokli par to, kādi jauni politikas pasākumi un juridiskas iniciatīvas dažādos līmeņos (ES, valstu, reģionālais, vietējais) vajadzīgas, lai īstenotu pīlāru. Komisija arī aicina dalībvalstis, reģionus, pilsētas un organizācijas uzņemties konkrētas saistības pīlāra īstenošanai.

Iesniegt atbildes

Pasākumi

Komisija gan valsts, gan reģionālā un vietējā līmenī veicinās un atbalstīs pasākumus un diskusijas par visiem jautājumiem, kas saistīti ar minētā pīlāra principiem. Ceram, ka visi mūsu parteri aktīvi iesaistīsies.

Ieteikt šo lapu: