Заетост, социални въпроси и приобщаване

29/04/2011
Препоръчително ръководство за добра практика при прилагане на Директива 2006/25/ЕО (Изкуствени оптични лъчения)

Препоръчително ръководство за добра практика при прилагане на Директива 2006/25/ЕО (Изкуствени оптични лъчения)

На повечето работни места има източници на изкуствени оптични лъчения, a Директива 2006/25/EО постановява минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове от такива източници. Необвързващият наръчник на Европейската комисия за добри практики за прилагане на Директива 2006/25/EО определя приложенията, предизвикващи минимален риск и предоставя насоки за други. Тя задава методология за оценка, очертава мерки за намаляване на рисковете и проверява за обратни ефекти върху здравето. Тази публикация е налична в печатен формат на английски, немски и френски език, а в електронен формат – на всички други официални езици на ЕС. Наличен е също компакт диск с версии на 22 езика (каталожен номер: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

Catalog N. : KE-30-10-384-BG-N

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница