Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Vad gör EU och varför?

Hur förebygger EU diskriminering på arbetet?

Jämlikhet är en av EU:s grundläggande värderingar och EU har därför några av världens mest omfattande lagar mot diskriminering.

Jämlikhetsprincipen har funnits med sedan EU bildades för att sörja för rättvis konkurrens och lika behandling på arbetsplatsen. I Romfördraget från 1957 fastställs att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete. De första jämställdhetsdirektiven antogs på 1970-talet.

EU:s Amsterdamfördrag från 1997 lade grunden för den fortsatta kampen mot diskriminering i Europa. Enligt fördraget kan EU vidta åtgärder mot diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

EU:s åtgärder mot diskriminering

Under åren har EU antagit flera lagar mot diskriminering på grund av kön, ålder, religion eller övertygelse, ras eller etniskt ursprung, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

EU-lagstiftningen omsätter principen om likabehandling i praktiken genom att t.ex. ge

  • skydd mot ojämlik behandling när du söker jobb
  • skydd på arbetsplatsen mot övergrepp och trakasserier, t.ex. mobbning, förolämpningar eller skämt på din bekostnad
  • skydd om du inte har möjlighet att bli befordrad eller få utbildning på grund av diskriminering
  • skydd för gravida eller ammande kvinnor, t.ex. rätt till mamma- och föräldraledighet

De viktigaste lagarna

De gäller diskriminering på grund av både verkliga egenskaper och uppfattningar.Alla privatpersoner, företag, föreningar, lokala myndigheter, staten och alla andra privata och offentliga organisationer måste följa de här EU-lagarna.

Det finns dock situationer där olika behandling på grundval av ett av de förbjudna skälen kan motiveras på strikta villkor. Situationerna räknas upp i EU-direktiven. Det kan t.ex. gå att motivera åldersdiskriminering för att få in fler unga på arbetsmarknaden om äldre arbetstagare enligt den nationella lagstiftningen måste gå i pension när de har uppnått en viss ålder.

Varför vidtar EU de här åtgärderna?

Undersökningar visar att en av åtta européer anser att de riskerar att utsättas för diskriminering på grund av att de har en funktionsnedsättning eller tillhör en etnisk minoritet eller på grund av kön, sexuell läggning, ålder eller religion eller övertygelse. Diskriminering, angrepp på minoriteter och hatpropaganda är tyvärr vardagsmat i EU.

EU skydd mot diskriminering skyddar mänskliga rättigheter och speglar viktiga värderingar. De är också logiska ur en ekonomisk synpunkt. De många grupper som skyddas av EU:s lagstiftning mot diskriminering utgör ofta en outnyttjad källa till kompetens och begåvning. De kan bidra till mångfald, kreativitet och moral på arbetsplatsen. Och de kan främja företagets eller organisationens image bland personal och kunder och i samhället.

Dela den här sidan